Pure Colour! New Look debiutuje z kolekcją kosmetyków.

Tej wiosny New Look debiutuje z kolekcją kosmetyków Pure Colour. Kolekcja składa się ze 100 różnych produktów – od super gładkich pomadek po cudownie kolorowe lakiery do paznokci. Wszystkie kosmetyki zawierają w sobie wypełnionego dobrą zabawą ducha New Look, z którego słynie marka.

Vers-24

NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-11

 

OCZY:

 • pale­ty oraz poje­dyn­czych cie­ni do powiek,
 • wodo­od­por­nych kon­tu­ró­wek do oczu,
 • mato­wych i błysz­czą­cych kre­dek do powiek,
 • łatwych w uży­ciu kre­dek do brwi,
 • wydłu­ża­ją­cych, pogru­bia­ją­cych, wodo­od­por­nych i doda­ją­cych obję­to­ści tuszów do rzęs.
 • Cie­nie do powiek Pure Colo­ur zawie­ra­ją w sobie błysz­czą­ce dro­bin­ki oraz per­ło­we pig­men­ty. Dzię­ki temu cień dłu­żej utrzy­mu­je się na skó­rze, nie tra­cąc przy tym kolo­ru i swo­jej kon­sy­sten­cji.
 • Dłu­go utrzy­mu­ją­cy się cień do powiek w kred­ce nada­je powie­ce inten­syw­ny kolor. Kre­mo­wa kon­sy­sten­cja zapew­nia łatwą i gład­ką apli­ka­cję, a tak­że uła­twia łącze­nie z inny­mi kolo­ra­mi. Wśród
  5 dostęp­nych kolo­rów 2 są z dodat­kiem dro­bi­nek bro­ka­tu, dzię­ki któ­rym uzy­skasz olśnie­wa­ją­cy efekt.
 • Wydłu­ża­ją­cy tusz do rzęs oraz tusz doda­ją­cy obję­to­ści ma spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ną ela­stycz­ną gumo­wą szczo­tecz­kę, gwa­ran­tu­ją­cą jesz­cze lep­szy efekt przy nakła­da­niu tuszu.

New Look PURE COLOUR eyeshadow (11)

NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-13

NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-9

USTA:

 • Wytrzy­ma­łe, łatwe do nakła­da­nia kon­tu­rów­ki do ust ide­al­nie uzu­peł­nia­ją serię moc­no poły­sku­ją­cych, lecz nie skle­ja­ją­cych ust błysz­czy­ków.
 • Mato­wa pomad­ka Pure Colo­ur posia­da uni­kal­ną for­mu­łę z wita­mi­ną E
  i olej­kiem arga­no­wym, któ­ra nawil­ża oraz odży­wia usta, rów­no­cze­śnie nada­jąc im mato­we wykoń­cze­nie.
 • Pro­duk­cja poma­dek i kre­dek jest w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­na – ozna­cza to, że odby­wa się ona bez udzia­łu czło­wie­ka w szczel­nie zamknię­tym śro­do­wi­sku. Dzię­ki temu zapew­nio­ne są naj­wyż­sze stan­dar­dy higie­ny.

NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-10 NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-5

NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-7

TWARZ:

 • Wszyst­kie pro­duk­ty wzbo­ga­co­ne zosta­ły o fak­tor SPF15 oraz nie posia­da­ją
  w swo­im skła­dzie para­be­nów.
 • Róż i roz­świe­tlacz w sztyf­cie po nało­że­niu na policz­ki roz­ja­śnią cały maki­jaż. Oba pro­duk­ty moż­na łatwo apli­ko­wać, a ich aksa­mit­na kon­sy­sten­cja spra­wia, że natych­miast sta­pia­ją się ze skó­rą.
 • Bron­ze­ry, róże oraz pudry roz­świe­tla­ją­ce mają wyjąt­ko­wy meta­licz­ny połysk. Pro­ces wypie­ka­nia spra­wia, że wszyst­kie 3 pudry mają głę­bo­ki kolor i są bar­dzo trwa­łe. Każ­dy z nich dostęp­ny jest w 1 uni­wer­sal­nym kolo­rze pasu­ją­cym do każ­de­go odcie­nia skó­ry.
 • Puder pra­so­wa­ny zapew­nia ochro­nę UV dzię­ki uży­ciu fak­to­ra SPF15. Prze­ciw­u­tle­nia­cze w wita­mi­nach E i A chro­nią skó­rę przed nega­tyw­nym wpły­wem śro­do­wi­ska. Spe­cjal­ne czą­stecz­ki wchła­nia­ją nad­miar sebum pozo­sta­wia­jąc maki­jaż mato­wy, bez efek­tu prze­su­sze­nia.
 • Korek­tor może być uży­wa­ny na cie­nie pod ocza­mi oraz by zatu­szo­wać prze­bar­wie­nia i nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry. Pro­dukt apli­ku­je się za pomo­cą małe­go pędzel­ka, co zapew­nia pre­cy­zję.
 • Dostęp­ny w 6 odcie­niach pół­ma­to­wy pod­kład kry­ją­cy jest pro­duk­tem nie zawie­ra­ją­cym tłusz­czu. Został tak­że wzbo­ga­co­ny o wita­mi­ną E.

New Look PURE COLOUR blusher (8) New Look PURE COLOUR powder (1)

NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-8

 

NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-6

PAZNOKCIE:

 • Lakier do paznok­ci Pure Color zapew­nia ide­al­ne kry­cie już przy pierw­szej war­stwie. Dodat­ko­wo posia­da sze­ro­ki pędze­lek oraz for­mu­łę gwa­ran­tu­ją­cą wytrzy­ma­łość.
 • Lakier dostęp­ny jest w 30 kolo­rach, w tym w 5 mato­wych. Są łatwe do nakła­da­nia i mogą być łączo­ne z bro­ka­to­wy­mi lakie­ra­mi, aby uzy­skać nie­po­wta­rzal­ny efekt.

NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-16 NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-2 NEW_LOOK_PRESS_PURE_COLOUR_LOOKBOOK-1

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy