Punk’s not dead – trendy 2017

Od kie­dy na wskroś wło­ski dom mody Guc­ci pod skrzy­dła­mi Miche­le­go zapre­zen­to­wał swo­ją naj­now­szą kolek­cję Cru­ise 2017 w West­min­ster Abbey w Lon­dy­nie sta­ło się jasne, że bry­tyj­ska Kró­lo­wa – Mat­ka, fla­ga i tam­tej­sza kul­tu­ra będą­ce moty­wem prze­wod­nim poka­zu, któ­ry wywró­ci tak­że euro­pej­skie uli­ce do góry noga­mi. Pro­jek­tant wier­ny swej wizji połą­czył cha­rak­te­ry­stycz­ny już look „gran­ny” ze swe­ter­ka­mi z moty­wem bry­tyj­skiej fla­gi, pun­ko­wy­mi ple­da­mi, szy­kow­ny­mi prze­ciw­desz­czo­wy­mi czep­ka­mi i przede wszyst­kim kla­sycz­ny­mi tren­cza­mi. W tym sezo­nie to jeden z naj­moc­niej­szych tren­dów- aż chcia­ło­by się wykrzy­czeć: Punk’s not dead! Ale od cze­go w koń­cu są ubra­nia?

Styl pun­ko­wej sub­kul­tu­ry jesz­cze nigdy nie prze­bi­jał się tak sil­nie i wyraź­nie jak teraz. Mając wspar­cie domów mody takich jak wspo­mnia­na kolek­cja Guc­ci czy wresz­cie Saint Lau­rent, Given­chy i Balen­cia­ga, nie było to trud­ne. Bab­ci­ne, patrio­tycz­ne swe­try, jedwab­ne chu­s­ty noszo­ne w parze z sukien­ka­mi: oto kwin­te­sen­cja bry­tyj­skiej ary­sto­kra­cji. W ostrzej­szej i odważ­niej­szej wer­sji możesz posta­wić na koszul­ki z wiel­kim logiem ulu­bio­ne­go zespo­łu (The Who, The Rol­ling Sto­nes), kul­to­we ramo­ne­ski, moc­no dopa­so­wa­ne skó­rza­ne spodnie, bądź rów­nie obci­słą, spód­ni­cę (nie bój się frędz­li!). Jeśli masz roc­ko­wą duszę , któ­rej nie chcesz mani­fe­sto­wać, spraw­nie możesz prze­my­cić roc­ko­wy styl do pra­cy czy szko­ły. Nie ma nic prost­sze­go- spraw­dzą się zwy­kłe, czar­ne podziur­ko­wa­ne swe­try over­si­ze, cza­sem wzbo­ga­co­ne klam­ra­mi, w czar­no-bia­łą kra­tę. Postaw na cyga­ret­ki bądź naj­zwy­klej­sze czar­ne spodnie z przy­cię­ty­mi, lek­ko postrzę­pio­ny­mi nogaw­ka­mi. Nie zapo­mnij też o cięż­kich, skó­rza­nych butach na gru­bej pode­szwie lub pozor­nie nie­win­nych bale­ri­nach z wią­za­nia­mi i paska­mi (sprawdź te od Miu Miu). Nie bój się klamr i ćwie­ków- to ele­men­ty, któ­re doda­ją pazu­ra i to na nie powin­naś szcze­gól­nie zwró­cić uwa­gę!

Wszyst­kie sty­li­za­cje zesta­wiaj ze sobą zgod­nie z zasa­dą sze­ro­ka góra – wąski dół. Nasz must – have? Kul­to­wy, bia­ły t-shirt z logo Guc­ci w sty­lu lat ’80 będą­cy przed­mio­tem pożą­da­nia noszo­ny do sek­sow­nych, krót­kich mini i spor­to­wych dre­sów. God save the Queen!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy