PUMA PRZEDSTAWIA NOWEGO AMBASADORA – BIG SEAN’A!

Globalna, sportowa marka PUMA podjęła współpracę z influencerem, nominowanym do Grammy i mającym na swoim koncie wiele platynowych płyt. Artysta Big Sean, został zaangażowany do współpracy z PUMA i jednocześnie stał się jej nowym, globalnym ambasadorem. Kooperacja z doświadczonym artystą rozszerza listę ambasadorów marki, którzy dzielą się swoją kreatywnością, inspirują i poszerzają swoimi pomysłami asortyment produktów PUMY.

Big Sean będzie pra­co­wał wraz z zespo­łem PUMA przy pro­jek­cie eks­lu­zyw­nej kolek­cji, któ­ra zosta­nie wypusz­czo­na już wio­sną 2017 roku! Big Sean’a zoba­czy­my tego lata jako nową twarz nad­cho­dzą­cej kam­pa­ni PUMA Clas­sic. Wcze­śniej jed­nak, będzie on repre­zen­to­wał mar­kę wyko­rzy­stu­jac styl kla­sycz­nych linii – od kul­to­wej PUMA Suede i Cly­de po wiecz­nie na topie T7 Track Jac­ket and Pant. PUMA będzie tez wspie­rać gwiaz­do­ra w nad­cho­dza­cym, let­nim pro­jek­cie “I Deci­ded”, któ­re­go mar­ka jest spon­so­rem.


Glo­bal­ny Dyrek­tor Pro­mo­wa­nia Mar­ki PUMA, Adam Petrick, komen­tu­je tę współ­pra­cę nastę­pu­ją­cy­mi sło­wa­mi: “Jeste­śmy zachwy­ce­ni, że Big Sean jest z nami na pokła­dzie. Kto­kol­wiek śle­dził jego karie­rę wie, że jego talent cią­gnie się dale­ko poza muzy­kę. Jego pasja do kre­atyw­no­ści I indy­wi­du­al­no­ści jest ogrom­na. Roz­po­czę­li­śmy już pro­ces pro­jek­to­wa­nia z Sean’em i z zado­wo­le­niem dostrze­ga­my fuzję jego wyjat­ko­we­go sty­lu i spor­to­we­go dzie­dzic­twa PUMA, spa­ja­ją­cych się w całość. Jeste­śmy bar­dzo szczę­śli­wi, że może­my powi­tać Sean’a w rodzi­nie PUMY.“

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy