PUMA i Cara Delevingne/ZALANDO 10 urodziny

Zalan­do świę­tu­je swo­ją 10.rocznicę kolej­nym nad­zwy­czaj­nym pro­jek­tem. Po kam­pa­nii Calvin Kle­in Jeans z udzia­łem rodzeń­stwa Ger­ber, przy­szedł czas na Pumę i Carę Dele­vin­gne. Owo­cem tej współ­pra­cy jest limi­to­wa­na edy­cja sne­aker­sów Muse w wer­sji kolo­ry­stycz­nej dostęp­nej wyłącz­nie w Zalan­do. 

Wyra­zi­ste bar­wy butów i dopa­so­wa­nych do nich ubrań czy­nią je ide­al­ną dam­ską kolek­cją stwo­rzo­ną przez ten gorą­cy duet. Odkryj nową stro­nę Cary, któ­ra poprzez taniec i beat­box przed­sta­wia limi­to­wa­ną kolek­cję PUMA dla Zalan­do.

Kolek­cja zawie­ra nową wer­sję kolo­ry­stycz­ną sne­aker­sów Muse oraz wachlarz pro­duk­tów odzie­ży casu­alo­wo-spor­to­wej, któ­rych nie znaj­dziesz nigdzie indziej.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy