Przystanek Woodstock 1995 – 2014

Zaczęło się w sierpniu 1969 roku na farmie koło Nowego Jorku. Zaplanowany na trzy dni festiwal okazał się jednym z największych zlotów młodzieżowych końca lat 60, który – jak uznał Magazyn Rolling Stone – zmienił historię rock and rolla. Polska edycja miała miejsce 26 lat później i trwa do dziś. Chcesz trafić do kilkudniowego raju dla dzieci kwiatów i wszystkich, którzy miłują pokój, wolność oraz szczęście w połączeniu z najlepszą muzyką? Nie może Cię tam zabraknąć!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: woodstockfestival.pl

woodstock

Przy­sta­nek Wood­stock to ogrom­ny let­ni Festi­wal muzycz­ny orga­ni­zo­wa­ny na prze­ło­mie lip­ca i sierp­nia w Kostrzy­nie nad Odrą. Arty­ści wystę­pu­ją w jego cza­sie na czte­rech sce­nach: Dużej, Małej, Poko­jo­wej Wio­ski Krysz­ny i sce­nie ASP. Jego orga­ni­za­to­rem jest Fun­da­cja Wiel­ka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomo­cy, któ­ra tym let­nim kon­cer­tem chce podzię­ko­wać wszyst­kim wolon­ta­riu­szom i ludziom wspie­ra­ją­cym jej stycz­nio­we, fina­ło­we dzia­ła­nia. Pie­nią­dze, dzię­ki któ­rym orga­ni­zo­wa­ny jest Przy­sta­nek Wood­stock, pozy­ski­wa­ne są dzię­ki spon­so­rom i środ­kom uzy­ska­nym w cią­gu całe­go roku. Ozna­cza to, że środ­ki zbie­ra­ne w ramach stycz­nio­wej kwe­sty są w cało­ści prze­zna­cza­ne na reali­za­cję tema­tu Fina­łu, czy­li zakup sprzę­tu medycz­ne­go.

Pierw­szy festi­wal odbył się w 1995 roku w Czy­ma­no­wie nad jezio­rem Żar­no­wiec­kim, a hasłem była „Miłość Przy­jaźń Muzy­ka”. Wzię­li w nim udział m.in. Myslo­vitz, Yo, Gre­en Grass, Obsta­wa Pre­zy­den­ta, Hurt, S.W.A.T., Pio­truś Pan, Fire Band, Zdro­wa Woda, Swa­wol­ny Dyz­io, Pabie­da, Blu­es Rock Guitar Work­shop, IRA, Ankh, Noc­na Zmia­na Blu­esa, Gang Olse­na, Orkie­stra Na Zdro­wie, Ahim­sa, Tor­tiiia Flat, Żuki, Lubom­ski Na Resz­cie, Quo Vadis, Urszu­la, Back­gro­und oraz Pan Witek – gość z Atlan­ty­dy. Impre­zę udo­ku­men­to­wa­ła kase­ta “Czy­ma­no­wo ’95. Przy­sta­nek Wood­stock Live vol. I”.

I choć przez te lata zmie­ni­ło się napraw­dę wie­le, to na Przy­stan­ku Wood­stock wciąż wystę­pu­je kil­ka­dzie­siąt zespo­łów z Pol­ski i świa­ta. Od kil­ku­na­stu lat Fun­da­cja orga­ni­zu­je prze­słu­cha­nie chęt­nych zespo­łów, któ­re chcą zapre­zen­to­wać się przed ogrom­ną publicz­no­ścią – w związ­ku z tym każ­da kape­la (zarów­no ta zna­na jak i debiu­tu­ją­ca), może wysłać swo­ją pły­tę do Fabry­ki Zespo­łów (od roku 2009 zaj­mu­ją­cej się rekru­ta­cją zespo­łów na Przy­sta­nek Wood­stock).

Bar­dzo waż­nym ele­men­tem impre­zy jest Aka­de­mia Sztuk Prze­pięk­nych. Tam wła­śnie spo­ty­ka­ją się auto­ry­te­ty, dzien­ni­ka­rze, ludzie tele­wi­zji i wiel­kie­go świa­ta, by roz­ma­wiać z wood­stoc­ko­wi­cza­mi. O czym? O wie­rze, praw­dzie, marze­niach, przy­go­dach i arcy­cie­ka­wych drob­nost­kach. Każ­dy rok, każ­de kolej­ne spo­tka­nie to coraz więk­sza publicz­ność i zain­te­re­so­wa­nie. Nasze namio­ty ASP są w sta­nie pomie­ścić kil­ka tysię­cy ludzi i nie zda­rza się, żeby były puste.

Zabez­pie­cze­nie Przy­stan­ku Wood­stock opar­te jest o Poko­jo­wy Patrol, czy­li gru­pę wolon­ta­riu­szy, pro­fe­sjo­nal­ną ochro­nę (Nie­bie­ski Patrol) oraz poli­cję, któ­ra zaj­mu­je się przy­pad­ka­mi łama­nia pra­wa. Przy­sta­nek Wood­stock to naj­bez­piecz­niej­sza impre­za maso­wa w Pol­sce. Róż­ni ludzie spo­ty­ka się ze sobą, miesz­ka­ją w jed­nym miej­scu i razem bawią przez nie­mal tydzień. Efekt? Co roku Poli­cja potwier­dza, że przy tak ogrom­nej publicz­no­ści feno­me­nem jest tak nie­wiel­ka ilość zgło­szeń doty­czą­cych agre­sji. Tych, któ­rzy jesz­cze nie mie­li oka­zję poje­chać do Kostrzy­na nad Odrą zachę­ca­my do śle­dze­nia VERS-24 (nie­ba­wem kil­ka cen­nych wia­do­mo­ści o tym jak nie zgi­nąć w wood­stoc­ko­wej dżun­gli!), zaś sta­li bywal­cy mogą spo­dzie­wać się szcze­gó­ło­we­go har­mo­no­gra­mu impre­zy.

For Vers-24 , War­saw

_____
WIĘCEJ:
woodstockfestival.pl

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy