Przezroczystości

Tekst: Karo­li­na Mro­czek
Zdję­cia: pinterest.com, vogue.com, tumblr.com

saint-laurent-resort-2014-20

Dla­cze­go by nie, uchy­lić rąb­ka tajem­ni­cy i poka­zać co nie­co? W koń­cu lato przed nami! Wycho­dząc naprze­ciw, ocze­ki­wa­niom swo­ich wyma­ga­ją­cych klien­tek, pro­jek­tan­ci pre­zen­tu­ją spo­ry wachlarz moż­li­wo­ści odsła­nia­nia cia­ła!
Let­ni romans – słod­kie i sub­tel­ne prze­świ­ty, wple­cio­ne w paste­lo­we tka­ni­ny zdo­bią sukien­ki u Elie Saaba, JW. Ander­son czy Laco­ste. To wer­sja dla roman­ty­czek ! Taki look spraw­dzi się w połą­cze­niu z kla­sycz­ny­mi bia­ły­mi san­dał­ka­mi na szpil­ce lub dziew­czę­cy­mi balet­ka­mi.

12 1314

Roc­ko­wa trend­set­ter­ka – domy mody Louis  Vuit­ton oraz Saint Lau­rent pro­po­nu­ją odważ­ne prze­zro­czy­sto­ści  połą­czo­ne ze skó­rą, meta­licz­ny­mi paska­mi oraz wstaw­ka­mi marsz­czo­nych fal­ban. Dodat­ko­wym ele­men­tem przy­cią­ga­ją­cym wzrok są nie­win­ne grosz­ki, jak u D&G, któ­re  doda­ją pikan­te­rii  prze­świ­tu­ją­cym tka­ni­nom.

16 15

W Sty­lu Gla­mo­ur – prze­zro­czy­ste klam­ry, suto zdo­bio­ne błysz­czą­cy­mi krysz­tał­ka­mi oraz bot­ki z deli­kat­ne­go, prze­świ­tu­ją­ce­go tiu­lu to z kolei pro­po­zy­cja od Bal­ma­in. Pro­jek­tant tego domu mody Oli­vier Rousteing,połączył je z dzia­ni­no­wym swe­trem oraz masyw­nym paskiem pod­kre­śla­ją­cym talię . Taki zestaw to ukłon w sto­nę lat 80, któ­re są kla­sycz­nie już inspi­ra­cją dla tej mar­ki.

17

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy