PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?

 Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: tumblr.com

street-style-chunky-knit

O tren­dach mówi się wie­le i mamy mniej­sze bądź więk­sze roze­zna­nie co będzie mod­ne jesie­nią. Są jed­nak rze­czy, któ­re albo już posia­da­my w swo­jej sza­fie (tak zwa­ne total­ne must have sprzed dwóch czy wię­cej sezo­nów), lub takie, nad zaku­pem któ­rych zasta­na­wia­my się od daw­na.

Vers-24 podpowiada co należy w tym roku schować głęboko do szafy oraz czego nie kupować, by w pełni wpasować się w jesienne trendy.

Coraz cię­żej odna­leźć się w modzie obec­nych cza­sów, gdy na topie jest nie­mal wszyst­ko. Pro­jek­tan­ci i domy mody lan­su­ją kolej­ne tren­dy, ale też łączą nowe ze sta­ry­mi. Jak więc spo­śród nich wyróż­nić te naj­istot­niej­sze?

Jest wie­le rze­czy, któ­re w tym sezo­nie z pew­no­ścią powin­ny zna­leźć się głę­bo­ko w naszych gar­de­ro­bach. Pierw­szą z nich jest bez wąt­pie­nia spód­ni­ca z pian­ki – nie­wąt­pli­wy hit stre­et style’u sprzed kil­ku sezo­nów. Noszo­na maso­wo przez blo­ger­ki oraz it girls do koszul czy t-shir­tów, w tym sezo­nie nie powin­na ujrzeć świa­tła dzien­ne­go. To samo zresz­tą doty­czy spód­nic tiu­lo­wych w dłu­go­ści midi. Cza­sy, w któ­rych wyglą­da­ły­śmy jak bezy minę­ły. Oby bez­pow­rot­nie.

07e9e2523f2cf8a6b287e8894262055b

Kolej­ny anty­trend, któ­ry na pew­no znaj­du­je się w Waszych sza­fach to skó­ra, a wła­ści­wie ubra­nia z takim wykoń­cze­niem (te z eko­skó­ry są wyjąt­ko­wo tan­det­ne). W tym sezo­nie nosi­my dużo skó­rza­nych ubrań – od ponad­cza­so­wych ramo­ne­sek po spód­ni­ce midi. Jed­nak te rze­czy, któ­re skó­rą są jedy­nie wykoń­czo­ne, czas naj­wyż­szy odło­żyć na bok. To samo doty­czy baski­nek. Trend mają­cy na celu optycz­ne wysmu­kle­nie talii ustę­pu­je miej­sca kimo­no­wym wią­za­niom. Zde­cy­do­wa­nie lepiej wyglą­da talia prze­wią­za­na cien­kim paskiem, niż z wiszą­cą u jej dołu fal­ba­ną, praw­da?

6ad26e55900a83832c3581c8aaeb4d82

Jeśli cho­dzi o tka­ni­ny, to z mody (NARESZCIE !) wypa­da sza­ra dzia­ni­na. Trend, któ­ry zwłasz­cza pol­ską modą zawład­nął na zde­cy­do­wa­nie zbyt dłu­go, naresz­cie odcho­dzi w zapo­mnie­nie. Tak więc sza­re dre­so­we spodnie noście raczej wyłącz­nie po domu, a zarzut­ki o wąt­pli­wie mod­nym kro­ju water­fall usuń­cie ze swo­ich szaf.

4af0a94461235c70b9914dfb03abd252

Ostat­nia wyjąt­ko­wo nie­mod­na rzecz, w któ­rą na sto pro­cent nie musi­cie inwe­sto­wać w tym sezo­nie to spor­to­we kotur­ny od Isa­bel Marant. Model – kla­syk, ale i prze­ży­tek. Zamiast tego war­to zain­we­sto­wać w zamszo­we koza­ki lub bot­ki z frędz­la­mi – lata 70. nie­pręd­ko wyj­dą z mody, a Wy będzie­cie wyglą­dać szy­kow­nie i sty­lo­wo. Gwa­ran­tu­je­my.

PFW Womenswear SS2013: Street Style Day 4

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
25 SPOSOBÓW NA BYCIE MĄDRZEJSZYM
NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY SZMINEK NA ŚWIECIE
KOSZULA, CZY BLUZKA? – DWA W JEDNYM!
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIE
 Komentarze

komen­ta­rzy