Przeprowadź analizę kolorystyczną i wybierz dla siebie idealny kolor włosów!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: byrdie.com

Gigi-Hadid-Blue-Hair

Dobra­nie odpo­wied­nie­go tonu wło­sów nie jest tak do koń­ca oczy­wi­stym wybo­rem, ponie­waż nie zawsze to, co podo­ba ci się u kole­ża­nek lub boha­te­rek kolo­ro­wych cza­so­pism, będzie współ­gra­ło z two­ją uro­dą. „Decy­zja o kolo­rze wło­sów zale­ży od tego, co chcesz w swo­jej uro­dzie uwy­pu­klić” – mówi spe­cja­list­ka do spraw kolo­ry­za­cji ame­ry­kań­skiej plat­for­my Hairstory.com – Roxie Dar­ling –doda­jąc, iż wybór kolo­ru wło­sów zale­ży od tego, jaki atut swo­jej twa­rzy chcesz szcze­gól­nie pod­kre­ślić.

 Zanim zdecydujesz się na koloryzację, wykonaj analizę kolorystyczną swojego typu urody. Do wyboru mamy trzy główne typy: ciepły, chłodny i neutralny. Aby stwierdzić do jakiego rodzaju przynależysz, wykonaj następujące kroki:

  1. Odnajdź na wła­snej skó­rze kon­kret­ne kolo­ry: cera lek­ko zaró­żo­wio­na, zdro­wa, oliw­ko­wa przy­na­le­żeć będzie to typu chłod­ne­go. Odcie­nie żół­te i zło­te to typ cie­pły. Jeśli trud­no ci odna­leźć te kolo­ry lub two­ja skó­ra sta­no­wi ich mie­szan­kę, zna­czy to, że typ two­jej skó­ry jest neu­tral­ny (a więc masz więk­sze pole do dzia­ła­nia i moż­li­wość wypró­bo­wa­nia róż­nych kolo­rów farb).
  2. Ta meto­da być może nie przy­szła ci to do tej pory do gło­wy, ale zer­k­nij na swój nad­gar­stek, a kon­kret­nie na … żyły, i określ ich kolor. Jeśli są nie­bie­skie lub fio­le­to­we, twój typ uro­dy jest chłod­ny, jeśli zie­lo­ne – cie­pły.
  3. Teraz czas na oczy. Jeśli two­je źre­ni­ce zawie­ra­ją zło­ta­we plam­ki, świad­czy to, że pasu­ją do cie­bie cie­płe kolo­ry. Odwrot­nie jest, gdy odnaj­dziesz wie­le pla­mek w odcie­niach błę­ki­tu i zie­le­ni. Tę meto­dę ana­li­zy kolo­ry­stycz­nej sto­su­je sty­li­sta fry­zur sióstr Kar­da­shian i Miran­dy Kerr – Geo­r­ge Papa­ni­ko­las.
  4. Inspi­ra­cji doty­czą­cych two­jej meta­mor­fo­zy poszu­kaj cho­ciaż­by wśród zdjęć gwiazd z czer­wo­ne­go dywa­nu. Szu­ka­jąc podo­bieństw i róż­nic doty­czą­cych poszcze­gól­nych ele­men­tów waszej uro­dy (uwa­ga: to porów­na­nie ma na celu tyl­ko i wyłącz­nie ana­li­zę typu uro­dy, któ­rej efek­tem ma być dobra­nie odpo­wied­nie­go kolo­ru wło­sów, nie zaś dopa­try­wa­nie się „man­ka­men­tów” swo­jej uro­dy na tle pozor­nie ide­al­nych cele­bry­tów), na przy­kład kolo­ru oczu, odcie­nia cery. Za wize­run­kiem boha­te­rek pierw­szych stron gazet stoi sztab spe­cja­li­stów, możesz więc na tym skrzęt­nie sko­rzy­stać.

968full-ola-rudnicka

 Chłodny blond

Zobacz na: Han­ne Gaby Odie­le, Ole Rud­nic­ką

Moż­li­we odcie­nie: pla­ty­na, lód, sre­bro, pia­sek, beż, szam­pan

Odpo­wied­ni dla: Kobiet z por­ce­la­no­wą, bla­dą cerą, lek­ką zaró­żo­wio­ną, z ocza­mi błę­kit­ny­mi bądź zie­lo­ny­mi.

Blake Lively

Ciepły blond

Zobacz na: Bla­ke Live­ly, Dout­zen Kro­es

Moż­li­we odcie­nie: zło­to, kar­mel, bursz­tyn, tru­skaw­ka, miód

Odpo­wied­ni dla: Kobiet z oliw­ko­wą cerą, choć zde­cy­do­wa­nie łatwiej dopa­so­wu­je się do każ­de­go kolo­ru cery niż chłod­ny blond, któ­ry współ­gra tyl­ko z kon­kret­nym typem uro­dy. Cie­płe odcie­nie blon­du nie muszą być jed­no­li­te. Zaska­ku­ją­cy efekt zawsze zagwa­ran­tu­je zabieg ombre – roz­jaśń wło­sy od koń­có­wek w kie­run­ku nasa­dy, a w miej­scu odro­stów pozo­staw odcień o ton ciem­niej­szy, a zbli­żo­ny do two­je­go natu­ral­ne­go blon­du (w przy­pad­ku blon­dy­nek). Taka kolo­ry­za­cja dodat­ko­wo zmniej­szy widocz­ność odro­stów, gdy już się poja­wią. UWAGA! Jeśli masz cie­pły odcień cery uni­kaj blon­dów o odcie­niu żół­ta­wym oraz takich kolo­rów, któ­re po paro­krot­nym myciu wło­sów mogą się roz­ja­śnić lub zżółk­nąć.

Ali Larter

Chłodna czerwień

Zobacz na: Ali Lar­ter

Moż­li­we odcie­nie: ogni­sta czer­wień, ciem­ny kasz­tan, bur­gund

Odpo­wied­ni dla: Cery rumia­nej; do brzo­skwi­nio­wej dobierz odcień kasz­ta­no­wy. Dziew­czy­ny o cerze oliw­ko­wej powin­ny uwa­żać, gdyż czer­wień na wło­sach w połą­cze­niu z ich kolo­ry­tem skó­ry może wydo­być z niej zie­lon­ka­wy odcień.

Miranda Kerr

Chłodny brąz

Zobacz na: Miran­da Kerr

Moż­li­we odcie­nie: ciem­na cze­ko­la­da, ciem­ny kasz­tan, moc­ca

Odpo­wied­ni dla: Kolor brą­zo­wy jest na tyle uni­wer­sal­ny, że tak napraw­dę żad­na z nas nie powin­na oba­wiać się o efekt koń­co­wy kolo­ry­za­cji. Naj­lep­szy rezul­tat osią­gną panie o śnia­dej cerze, wybie­ra­jąc ciem­ny brąz zmie­sza­ny z cie­płym odcie­niem moc­ca, dokład­nie taki jak u Miran­dy Kerr.

jessica-chastain-ph.giampaolo-sgura
Ciepła czerwień

Zobacz na: Jes­si­ca Cha­sta­in, Emma Sto­ne

Moż­li­we odcie­nie: tru­skaw­ko­wa odmia­na blon­du, zło­to, rdza

Odpo­wied­ni dla: Jasne odcie­nie czer­wie­ni zale­ca­ne są dla osób z bla­dą cerą, ponie­waż cie­płe pig­men­ty far­by roz­świe­tlą ich skó­rę. Do opa­lo­nej cery wybie­raj moc­niej­sze i bar­dziej wyra­zi­ste czer­wie­nie (na przy­kład takie jak ogni­sto – czer­wo­ny kolor wło­sów Rihan­ny).

emilia-clarke

Ciepły brąz

Zobacz na: Emi­lia Clark, Joan Smalls

Moż­li­we odcie­nie: kar­mel, miód, zło­ty brąz, mahoń, cyna­mon

Odpo­wied­ni dla: Kobiet z cerą mie­sza­ną kolo­ry­stycz­nie: ani bla­dą, ani też zbyt moc­no opa­lo­ną, oliw­ko­wą, ale idą­cą w kie­run­ku żół­tych i zie­lo­nych odcie­ni. Naj­le­piej, gdy kolor far­by będzie kon­tra­sto­wał z two­ją cerą, aby unik­nąć efek­tu „spra­ne­go” kolo­ru wło­sów. Jeśli masz natu­ral­nie ciem­ne wło­sy, w cie­płych odcie­niach brą­zu będziesz pre­zen­to­wa­ła się zna­ko­mi­cie!

Bella-Hadid-Hailey-Baldwin-Elle-May-2015

Głęboka czerń

Zobacz na: Bel­la Hadid

Moż­li­we odcie­nie: espres­so, lukre­cja

Odpo­wied­ni dla: Por­ce­la­no­wy odcień wydo­bę­dziesz ze swo­jej cery, gdy jest ona cie­pła, oliw­ko­wa. Czar­ny kolor do bla­dej skó­ry wywo­ła kon­trast i pod­kre­śli chłod­ną cerę, ale nie ma sytu­acji bez wyj­ścia! Obec­nie czerń ma tak wie­le odmian, że chłod­ną cerę ocie­plisz, gdy czar­ne wło­sy wzbo­ga­cisz o sub­tel­ne pasem­ka w cie­płych odcie­niach, na przy­kład w posta­ci zło­ci­ste­go kar­me­lu.

 Irene Kim

Pastelowa tęcza (błękit, turkus, róż.. Właściwie każdy, jaki sobie wymarzysz!)

Zobacz na: Ire­ne Kim

Odpo­wied­ni dla: Wła­ści­wie każ­de­go rodza­ju cery, uwzględ­nia­jąc oso­bli­we pre­fe­ren­cje. I tak ciem­na cera w połą­cze­niu z chłod­ny­mi paste­la­mi może wywo­łać efekt „spra­ne­go” kolo­ru, zaś w zesta­wie­niu z odcie­nia­mi nasy­co­ny­mi (fuk­sja, magen­ta, rubin) wydo­bę­dzie na świa­tło dzien­ne atu­ty takiej kolo­ry­za­cji. Kolor błę­kit­ny będzie świet­nie współ­grał z cerą pro­mien­ną, zło­ci­stą. Decy­du­jąc się na tak bra­wu­ro­wą kolo­ry­za­cję pamię­taj o tym, że tego rodza­ju kolo­ry dość szyb­ko tra­cą swój blask, dla­te­go sto­suj pro­duk­ty dobrej jako­ści i nie zapo­mi­naj
o sys­te­ma­tycz­nym odży­wia­niu wło­sów.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
CZAS NA BUTY… Z POMPONEM
STYLIZACJA PAZNOKCI NADCHODZI REWOLUCJA!
MUST HAVE NA JESIEŃ 2015: KAPELUSZKomentarze

komen­ta­rzy