10 instagramów tygodnia

Witajcie po trzydniowym maratonie: tłusty czwartek -> piątek 13go -> Walentynki. Czas na zasłużony niedzielny odpoczynek, oczywiście w towarzystwie Vers-24. Zaczynamy...

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: instagram.com

instagramy2

Od pew­ne­go cza­su obser­wu­je­my jak moda na mini­ma­lizm opa­no­wu­je świat. Obec­nie ten­den­cja ta doty­czy chy­ba już wszyst­kie­go- od mody, przez archi­tek­tu­rę i design, na Insta­gra­mach koń­cząc. Nie ma dnia (tak, jeste­śmy uza­leż­nie­ni od Insta­gra­ma), żeby­śmy prze­glą­da­jąc go nie zna­leź­li jakie­goś inspi­ru­ja­ce­go swą pro­sto­tą kon­ta. Wcze­śniej na Vers-24 poja­wia­ły się arty­ku­ły m.in. o tym, co zro­bić, żeby zostać mini­ma­list­ką, a dziś przed­sta­wia­my Wam Insta­gra­my utrzy­ma­ne w takiej wła­śnie sty­li­sty­ce. Głów­ne zało­że­nia każ­de­go mini­ma­li­sty na Insta­gra­mie? Dużo bie­li, zero zbęd­ne­go con­ten­tu i oczy­wi­ście per­fek­cyj­na jakość zdjęć jako waru­nek koniecz­ny.

Naj­lep­szym przy­kła­dem odno­szą­cym się do powyż­szych zasad jest @samantha_istella, któ­ra zgro­ma­dzi­ła pra­wie 75 tys. fol­lo­wer­sów. Oprócz sys­te­ma­tycz­ne­go pro­wa­dze­nia kon­ta na Insta­gra­mie, Saman­tha ma tak­że blo­ga (link w opi­sie na jej pro­fi­lu), któ­ry jest utrzy­ma­ny w iden­tycz­nej sty­li­sty­ce. Mini­ma­lizm do kwa­dra­tu.

A gdy­by tak połą­czyć zami­ło­wa­ne do mody, sztu­ki i archi­tek­tu­ry? Insta­gram @olivialsr był jed­nym z tych kont, któ­re wpa­dło nam w oko przy­pad­kiem i sta­no­wi połą­cze­nie trzech powyż­szych dzie­dzin. Zaj­rzyj­cie koniecz­nie bo Oli­via ma swój wła­sny, wypra­co­wa­ny styl i to on wyróż­nia ją na tle innych.

Czy moż­na utrzy­mać mini­ma­li­stycz­ny kli­mat Insta­gra­ma, dzie­ląc się jed­no­cze­śnie ze swo­imi fol­lo­wer­sa­mi każ­dą chwi­lą ze swo­je­go życia? Moż­na! Dowód znaj­dzie­cie, wpi­su­jąc @charliemay. Char­lie wsta­wia na swo­je kon­to m.in. zdję­cia posił­ków (oczy­wi­ście fit), a jak wia­do­mo este­tycz­ne sfo­to­gra­fo­wa­nie jedze­nia to nie lada sztu­ka. Oprócz tego zdję­cia z dzie­dzin: moda, archi­tek­tu­ra, design. Połą­cze­nie dosko­na­łe- ide­al­ne do śle­dze­nia na codzień.

Z kolei na Insta­gra­mie @anouskpb- irlandz­kiej blo­ger­ki znaj­dzie­my mix zdjęć kli­ma­tycz­nych kawiar­nii, mody i… kota. Jej blog rów­nież utrzy­ma­ny jest w duchu mini­ma­li­zmu, więc gdy macie chwi­lę- zaglą­daj­cie. Jeże­li do tego kocha­cie podró­że- zobacz­cie Insta­gram blo­ger­ki i sty­list­ki @andicsinger. Podob­nie jak u Ano­uski, znaj­dzie­cie spo­ro modo­wej tre­ści, ale też prze­pięk­ne obraz­ki jak z pocz­tów­ki z róż­nych zakąt­ków świa­ta.

@loui.e to zwy­kła nasto­lat­ka miesz­ka­ją­ca  w USA. Jej insta­gra­mo­we życie śle­dzi ponad 41 tysię­cy osób z całe­go świa­ta. W tym my. Na pozór w jej kocie nie ma nicze­go nad­zwy­czaj­ne­go, jed­nak kon­se­kwen­cja w utrzy­ma­niu este­ty­ki niczym z Tumblr’a spra­wia, że nawet naj­bar­dziej zwy­czaj­ne zdję­cie ma w sobie spe­cy­ficz­ny kli­mat.

Teraz czas na dwie blo­ger­ki. Pierw­sza z nich to @andyheart czy­li Ann Kim miesz­ka­ją­ca w LA. Dru­ga to @anna.bjordal- 25-let­nia Nor­weż­ka. Obie pro­wa­dzą swo­je kon­ta na Insta­gra­mie w podo­nym sty­lu, obie kocha­ją czerń i oczy­wi­ście mini­ma­lizm. Znaj­dzie­cie u nich mnó­stwo inspi­ra­cji i pomy­słów na nie­zwy­kłe foto­gra­fie.

@meganhess_official to ilu­stra­tor­ka mody. Na swój Insta­gram codzien­nie doda­je zdję­cia szki­ców syl­we­tek, któ­re są zna­ne na całym świe­cie. Megan jest przy­kła­dem na to, że pasja może być jed­no­cze­śnie pra­cą i to ze świet­nym zyskiem. Wśród jej klien­tów zna­la­zły się bowiem takie mar­ki jak Cha­nel, Dior, Car­tier, Mont­blanc  czy Tif­fa­ny and Co.

Za to Chuck Lang (@chuck) na Insta­gra­mie publi­ku­je swo­je foto­gra­fie. Ma nie­zwy­kłą zdol­ność do wydo­by­cia z kobie­ty całe­go jej pięk­na, z każ­de­go poten­cjal­ne­go defek­tu uro­dy robi zale­tę. Wszyst­kie foto­gra­fie są nie­zwy­kle kli­ma­tycz­ne, wie­le z nich jest czar­no bia­łych, nie­któ­re z dodat­ko­wą nutą sub­tel­ne­go ero­ty­zmu. Chy­ba każ­da kobie­ta marzy o takiej sesji.

loui.e

Fol­low: loui.e

charliemay2

Fol­low: char­lie­may

meganhesse

Fol­low: meganhess_official

Zrzut ekranu 2015-02-14 o 21.45.23

Fol­low: andic­sin­ger

anous

Fol­low: ano­uskapb

samantha

Fol­low: samantha_istella

olivia

Fol­low: oli­vialsr

andyheart

Fol­low: andy­he­art

chuck

Fol­low: chuck

anna

Fol­low: anna.bjordal

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy