Przedstawiamy pierwszą w Polsce markę okularów przeciwsłonecznych drukowanych w technologii 3D!

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Tomasz Mąkol­ski

3

Fir­ma BAWSOME ofe­ru­je oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne pro­du­ko­wa­ne przy uży­ciu tech­no­lo­gii dru­ku 3D. Tech­no­lo­gia ta otwie­ra prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia oku­la­rów do ocze­ki­wań kon­su­men­tów. W ramach przy­go­to­wa­nych na start dwóch mode­li oku­la­rów, klien­ci mogą wybrać kolor każ­de­go z ele­men­tów, a na zausz­ni­kach umie­ścić dowol­ny napis – któ­ry nie jest gra­we­ro­wa­ny, nakle­ja­ny lub docze­pia­ny, ale sta­no­wi inte­gral­ną część opraw­ki.

Pro­duk­cja oku­la­rów BAWSOME leży po stro­nie part­ne­ra tech­no­lo­gicz­ne­go spół­ki – bel­gij­skiej fir­my Mate­ria­li­se, świa­to­we­go lide­ra w zakre­sie dru­ku 3D, któ­ry roz­wi­ja tę tech­no­lo­gię od ponad 25 lat.

8

Fakt, że współ­pra­cu­je­my z lide­rem na ryn­ku roz­wią­zań dru­ku 3D, któ­ry wspo­ma­ga tak zaawan­so­wa­ne prze­my­sły jak kosmicz­ny i medycz­ny, spra­wia, że może­my zaofe­ro­wać naszym klien­tom napraw­dę naj­wyż­szą jakość. Mamy dostęp do naj­no­wo­cze­śniej­szych mate­ria­łów i roz­wią­zań, któ­re nasi kon­su­men­ci z pew­no­ścią doce­nią” – mówi Matt Tymow­ski, współ­za­ło­ży­ciel spół­ki.

Mar­ka BAWSOME mia­ła swo­ją pre­mie­rę na tar­gach CES w Las Vegas, któ­re odby­ły się w stycz­niu tego roku.

14

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy