Przedstawiamy COS Kids, rozszerzoną kolekcję ubrań i akcesoriów dla dzieci w każdym wieku

Mar­ka COS przed­sta­wia roz­sze­rzo­ną kolek­cję dzie­cię­cą. Ofer­ta obej­mu­je teraz odzież i akce­so­ria w roz­mia­rach odpo­wied­nich dla dzie­ci od nowo­rod­ków do dzie­się­cio­lat­ków. Powsta­je zupeł­nie nowa kate­go­ria dzia­łal­no­ści­mar­ki: COS Kids.

Kolek­cję dla dzie­ci, w wie­ku od roku od dzie­się­ciu lat, two­rzy kom­plet­na gar­de­ro­ba codzien­nych ubrań, piżam, butów i dodat­ków. Będą one dostęp­ne w skle­pach COS i onli­ne. Sty­li­sty­ka pro­duk­tów dzie­cię­cych zosta­ła zain­spi­ro­wa­na kolek­cją COS jesień-zima 2018 dla doro­słych. Opar­to ją na kon­tra­stu­ją­cej pale­cie kolo­rów iau­tor­skich nadru­ków. W pro­jek­tach wyko­rzy­sta­no kom­bi­na­cję wyso­kiej jako­ści tka­nin, któ­re zapew­nia­ją naj­młod­szym kom­fort nosze­nia. Wyko­na­no je ze szla­chet­nej weł­ny mery­no­sów, kasz­mi­ru, sztruk­su, baweł­ny, dżin­su czy fla­ne­li.

Roz­sze­rzo­na ofer­ta dla dzie­ci wpro­wa­dza tak­że zupeł­nie nową linię COS dla nie­mow­ląt. Kolek­cję uni­sex wyko­na­no wyłącz­nie z natu­ral­nych tka­nin, takich jak weł­na mery­no­sów, kasz­mir i orga­nicz­na baweł­na. Utrzy­ma­no ją w deli­kat­nych neu­tral­nych bar­wach i uroz­ma­ico­no wyra­zi­sty­mi akcen­ta­mi i weso­ły­mi wzorami.Wśród pro­duk­tów zna­la­zła się selek­cja pod­sta­wo­wych pro­duk­tów dla nie­mow­ląt: od śpiosz­ków przez kasz­mi­ro­we kocy­ki i kar­di­ga­ny. Kolek­cja nie­mow­lę­ca COS Kids będzie dostęp­na onli­ne i w skle­pach na wybra­nych ryn­kach od piąt­ku 16 listo­pa­da.

Poza odzie­żą COS Kids, do ofer­ty skle­pu onli­ne COS tra­fi tak­że wyse­lek­cjo­no­wa­na ofer­ta marek part­ner­skich, w tym książ­ki, zabaw­ki i akce­so­ria. Kolek­cja dostęp­na jest na wybra­nych ryn­kach od listo­pa­da br. Pro­duk­ty zosta­ły­sta­ran­nie dobra­ne z zamia­rem wpro­wa­dze­nia naj­młod­szych w świat sztu­ki i desi­gnu.

Mar­ka COS w cen­tra­li w Lon­dy­nie two­rzy nowo­cze­sną, funk­cjo­nal­ną i mini­ma­li­stycz­ną odzież dla kobiet, męż­czyzn i dzie­ci. Zarów­no tra­dy­cyj­ne meto­dy, jak i inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie pozwa­la­ją two­rzyć ponad­cza­so­we kolek­cje ubrań i dodat­ków, któ­re zacho­wu­ją św ieżo­ść­przez wie­le sezo­nów. COS anga­żu­je się w świat sztu­ki i desi­gnu: od momen­tu powsta­nia mar­ki współ­pra­cu­je z uzna­ny­mi arty­sta­mi, gale­ria­mi i ate­lier pro­jek­to­wy­mi na całym świe­cie.

Twór­cy kam­pa­nii COS Kids:

Zdję­cia: Marie Valo­gnes
Sce­no­gra­fia: Tho­mas Bird
Kie­row­nic­two arty­stycz­ne i sty­li­za­cja: COS.

Wideo:
Mon­taż: Sarah Keeling
Zdję­cia: Ste­phen Lang­ma­nis
Sce­no­gra­fia: Tho­mas Bird
Muzy­ka: Youth Mode
Kie­row­nic­two arty­stycz­ne i sty­li­za­cja: COS.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy