Prosto z Paryża – Chanel i Grand Palais

Miej­sce histo­rycz­ne, zapi­sa­ne na mapie Pary­ża i w ser­cach fran­cu­zów od lat, sym­bol archi­tek­to­nicz­nej inno­wa­cji. Miej­sce kul­to­wych, jedy­nych w swo­im rodza­ju poka­zów fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel. Od 2005 roku to pod jego kopu­ła­mi mistrz Lager­feld „odpa­lał” rakie­tę kosmicz­ną, sta­wiał kawiar­nie, wie­żę Eif­fla, two­rzył raj­skie ogro­dy i fon­tan­ny na poka­zy Ready-to-wear i hau­te coutu­re, sta­jąc się zara­zem dla mistrza miej­scem inspi­ra­cji - Grand Pala­is. 

Powsta­łe w 1900 roku na potrze­by wystaw, jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych, efek­tow­niej­szych zabyt­ków w Euro­pie, zwią­za­nym z Cha­nel od wie­lu lat. Nie jest więc zasko­cze­niem, że to wła­śnie Cha­nel stał się wyłącz­nym, a zara­zem histo­rycz­nym spon­so­rem jego reno­wa­cji roz­po­czy­na­ją­cej się już w grud­niu 2020 roku. Ponow­ne otwar­cie zapla­no­wa­ne jest na 2023 r. z cał­ko­wi­tym zakoń­cze­niem reno­wa­cji w 2024.

Cha­nel jako dom mody otwar­ty na przy­szłość odda­je w ten spo­sób hołd swo­jej zało­ży­ciel­ce Gabriel­le, wspie­ra­jąc w ten spo­sób kul­tu­rę i arty­stycz­ny doro­bek Pary­ża. Mar­ka zaan­ga­żu­je się w reno­wa­cję i remont Grand Pala­is poprzez eks­klu­zyw­ny spon­so­ring, wno­sząc na ten cel 25 milio­nów euro. Nie­zwy­kłe zaan­ga­żo­wa­nie fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel bez wąt­pie­nia jest wyra­zem dążeń do wzmoc­nie­nia pozy­cji Pary­ża, jako sto­li­cy kul­tu­ry i sztu­ki.

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy