Propozycje od Intimissimi na Święto Zakochanych

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

INTIMISSIMI_WALENTYNKI_SS16__3_

Już nie­ba­wem w salo­nach Inti­mis­si­mi poja­wi się zupeł­nie nowa, peł­na uwo­dzi­ciel­skie­go uro­ku kolek­cja walen­tyn­ko­wa. Pro­po­zy­cje na Świę­to Zako­cha­nych od wło­skiej mar­ki to ukłon w stro­nę potrzeb nowo­cze­snych kobiet, któ­re cenią sobie modo­we nowo­ści, ale rów­nież uwiel­bia­ją ponad­cza­so­wy roman­tyzm. Kobie­ty Inti­mis­si­mi o nie­prze­cięt­nym, sil­nym cha­rak­te­rze, któ­re są świa­do­me swo­jej war­to­ści. Nowa, zmy­sło­wa kolek­cja inspi­ro­wa­na sty­lem Indie Gla­mo­ur zosta­ła stwo­rzo­na z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o deta­le. Łączą­ce w sobie roc­ko­wy pazur i sub­tel­ną ele­gan­cję kom­ple­ty, utrzy­ma­ne w szla­chet­nej czer­ni, zachwy­ca­ją fan­ta­zyj­ny­mi zdo­bie­nia­mi – kokie­te­ryj­ny­mi frę­dzel­ka­mi, jedwab­ny­mi fal­ban­ka­mi, moty­wa­mi geo­me­trycz­ny­mi, prze­źro­czy­sty­mi wstaw­ka­mi oraz ozdob­ny­mi hafta­mi.

INTIMISSIMI_WALENTYNKI_SS16__2_

Czar­ne body z odsło­nię­ty­mi ple­ca­mi i okrą­głym, pod­nie­sio­nym dekol­tem pod­kre­śli atu­ty każ­dej kobie­ty, będąc jed­no­cze­śnie ide­al­nym dopeł­nie­niem nie­jed­nej zmy­sło­wej i szy­kow­nej sty­li­za­cji. Pięk­ne kwie­ci­ste wzo­ry nada­ją bie­liź­nie lek­ko­ści i wdzię­ku, a deli­kat­ne sia­tecz­ki pozwa­la­ją zalot­nie odsło­nić kawa­łek cia­ła. Wyra­fi­no­wa­ny, jedwab­ny kom­plet – biu­sto­nosz oraz dół o bra­zy­lij­skim kro­ju z pasem do poń­czoch, zapew­ni lek­ko dra­pież­ny a zara­zem uwo­dzi­ciel­ski efekt. To dosko­na­łe połą­cze­nie nowo­cze­sne­go desi­gnu i siły kobie­co­ści. Zako­chaj się w te Walen­tyn­ki wraz z pro­po­zy­cja­mi od mar­ki Inti­mis­si­mi!

INTIMISSIMI_WALENTYNKI_SS16

INTIMISSIMI_SS16

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
SPOSOBY NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
SIOSTRZANE MARKI H&M
KTO DYKTOWAŁ TRENDY W 2015 ROKU?Komentarze

komen­ta­rzy