Propozycje 4F na sezon letni 2015

Propozycje 4F na sezon letni 2015 Latem sport wybiega na upalne ulice miast, a salę treningową zastępuje słoneczna plaża. Aktywny tryb życia widać nie tylko na skórze muśniętej opalenizną, ale też na sportowych sylwetkach, które proponuje marka 4F, zachęcając do aktywnego plażowania.

Lato, a zwłasz­cza waka­cyj­na kani­ku­ła jest momen­tem, kie­dy z dumą pre­zen­tu­je­my efek­ty naszych spor­to­wych zma­gań i może­my śmia­ło powie­dzieć – było war­to! Dla­te­go też mar­ka 4F nawet latem przy­po­mi­na „Chal­len­ge Your­self” i nama­wia, by sport towa­rzy­szył też pod­czas waka­cyj­ne­go wypo­czyn­ku.

Let­nia kolek­cja 4F kon­cen­tru­je się przede wszyst­kim na pro­po­zy­cjach, któ­re spraw­dzą się w upal­ne dni,  zarów­no w prze­strze­ni miej­skiej, jak i na pla­ży. Wła­ści­wy kom­fort i wygo­dę zapew­nią oddy­cha­ją­ce i odpro­wa­dza­ją­ce wil­goć mate­ria­ły funk­cyj­ne, wyko­na­ne przy uży­ciu tech­no­lo­gii „Neo­dry” i „Dry­con­trol”. Dodat­ko­wo, dzię­ki meto­dzie wykoń­cze­nia DWR, odzież posia­da wodo­od­por­ną impre­gna­cję, a zasto­so­wa­nie jonów sre­bra zapew­nia wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze. Kolek­cja skła­da się z tzw. linii beach wor­ko­ut, peł­nej zesta­wów tre­nin­go­wych, a tak­że szor­tów, koszu­lek i lek­kich kur­tek w casu­alo­wej sty­li­sty­ce „after sport”. Oczy­wi­ście nie zabra­kło pla­żo­wej linii wod­nej, skła­da­ją­cej się, przede wszyst­kim, ze stro­jów kąpie­lo­wych i akce­so­riów. Całość, choć w więk­szo­ści wyko­na­na z mate­ria­łów zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie, zacho­wu­je waż­ny – szcze­gól­nie ostat­nio -
w spo­rcie, modo­wy cha­rak­ter.

Zdję­cia – Aldo­na Karcz­mar­czyk / VAN DORSEN TALENTS
Mode­le – Pame­la / united4models, Jere­mi / rebel­mo­dels
Sty­li­za­cja – Moni­ka Cze­sak / 4F
Make up – Iza Wój­cik / VAN DORSEN TALENTS
Wło­sy – Piotr Wasyl Wasiń­ski / VAN DORSEN TALENTS
Pro­duk­cja – VAN DORSEN TALENTS

4F_BEACHWEAR_69A1170

4F_BEACHWEAR_69A0279

4F_BEACHWEAR_69A0662

4F_BEACHWEAR_69A0987

4F_BEACHWEAR_69A1130

4F_BEACHWEAR_69A7474

4F_BEACHWEAR_69A9209

4F_BEACHWEAR_69A0060

4F_BEACHWEAR_69A0148

4F_BEACHWEAR_69A0534

4F_BEACHWEAR_69A0752

4F_BEACHWEAR_69A1009

4F_BEACHWEAR_69A1054

4F_BEACHWEAR_69A1232

4F_BEACHWEAR_69A1237

4F_BEACHWEAR_69A7253

4F_BEACHWEAR_69A7313

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy