NewsroomTechnologia

Prisma – nowa aplikacja zdobywająca serca internautów

prisma-nowa-ulubiona-aplikacja-internautow-fot-instagram-prisma
Marzy Ci się stwo­rze­nie praw­dzi­we­go dzie­ła sztu­ki, lecz nie posia­dasz wystar­cza­ją­cych umie­jęt­no­ści manu­al­nych? Nic stra­co­ne­go! Twór­cy coraz to now­szych apli­ka­cji na smart­fo­ny nie spo­czy­wa­ją na lau­rach i w stu pro­cen­tach wyko­rzy­stu­ją idą­cą na przód technologię. 

W ostat­nim cza­sie praw­dzi­we rekor­dy w cyfro­wym świe­cie bije Pri­sma. To apli­ka­cja, dzię­ki któ­rej każ­dy z nas w kil­ka sekund może stać się Salva­do­rem Dali, Edvar­dem Mun­chem, czy też Pau­lem Gau­gu­inem. A co naj­lep­sze w tym wszyst­kim – wystar­czy jeden przy­cisk kciu­ka! Pri­sma umoż­li­wia bowiem trans­for­ma­cję wyko­na­nych przez nas zdjęć w malun­ki na mia­rę świa­to­wej kla­sy arty­stów jed­nym klik­nię­ciem. Apli­ka­cja jest nie­zwy­kle intu­icyj­na, pro­sta w obsłu­dze i zapew­nia pio­ru­nu­ją­ce efek­ty wizu­al­ne za spra­wą licz­nych fil­trów. W chwi­li obec­nej dostęp­na jest wyłącz­nie dla posia­da­czy sys­te­mów iOS.

3

2

Pomi­mo tego, iż Pri­sma w obie­gu jest od nie­daw­na, zdą­ży­ła już wzbu­dzić sze­reg kon­tro­wer­sji. Gigan­tycz­ny suk­ces, któ­ry odno­to­wa­ła apli­ka­cja jako dar­mo­wy pro­dukt stwo­rzo­ny przez rosyj­ski start – up Pri­sma Labs pod­da­je pod zasta­no­wie­nie fakt, iż fir­ma nie zmo­ne­ty­zo­wa­ła dotych­czas swo­je­go pro­jek­tu. W sie­ci coraz czę­ściej poja­wia­ją się wąt­pli­wo­ści i oba­wy zwią­za­ne z prze­pły­wem wraż­li­wych danych oso­bo­wych. Czy uwa­ża­cie zanie­po­ko­je­nie za słusz­ne, czy może też będzie­cie korzy­stać z pro­gra­mu, by stwo­rzyć wła­sne kompozycje?
410 9 8 7 5

Tekst: Alek­san­dra Dziadul
Zdję­cia: tumblr.com, mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.