Prezentacja RALPH LAUREN w Studio Abbey Road

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: dailymail.co.uk

ralph-abbey

Abbey Road Stu­dios to stu­dio nagra­nio­we powsta­łe w 1931 roku w Lon­dy­nie miesz­czą­ce się w budyn­ku zbu­do­wa­nym w sty­lu geo­r­giań­skim. Jest ono podzie­lo­ne na trzy pomiesz­cze­nia reali­za­cji dźwię­ku: naj­więk­sze “Stu­dio One” (umoż­li­wia­ją­ce nagra­nia ponad 200 muzy­kom jed­no­cze­śnie), “Stu­dio Two” (do 55 muzy­ków) oraz “Stu­dio Three”, w któ­rym nagra­ny został m.in. album “Wish You Were Here” gru­py Pink Floyd.

W Abbey Road Stu­dios nagry­wa­li m.in. tacy wyko­naw­cy i gru­py muzycz­ne jak: Oasis, Fats Wal­ler, Josh Gro­ban, Jami­ro­qu­ai, Anna Maria Jopek, Kutless,  Adam Ant, Nigh­twish, Radio­he­ad, Muse, XTC, The Zom­bies, Take.

article-2636145-1E16ED6900000578-365_634x980

To wła­śnie w tym kul­to­wym miej­scu, ame­ry­kań­ski pro­jek­tant Ralph Lau­ren zapre­zen­to­wał w ubie­głą śro­dę swo­ją nową, wio­sen­ną kolek­cję. Odby­ła się ona w “Stu­dio Two”, gdzie swo­je albu­my nagry­wa­li arty­ści tacy jak The Beatles, czy Cliff Richard. Miej­sce nie zosta­ło wybra­ne przy­pad­ko­wo, bowiem Abbey Road mia­ło być ukło­nem dla śmia­łe­go ducha i zaba­wy w swin­gu­ją­cym Lon­dy­nie póź­nych latach szejś­dzie­sią­tych. To wła­śnie te lata w Wiel­kiej Bry­ta­nii sta­no­wi­ły inspi­ra­cję dla nowej kolek­cji.

Goście mogli zoba­czyć, m.in. prze­pięk­ne model­ki w mono­chro­ma­tycz­nych sto­jach, a tak­że naj­więk­szą eli­tę dzi­siej­szych cza­sów. Uwa­gę pra­sy przy­kuł woka­li­sta Toma Odel­la, któ­ry w każ­dym calu pre­zen­to­wał się, jak praw­dzi­wa gwiaz­da roka – w swo­jej brą­zo­wej skó­rza­nej kórt­ce i obci­słych dżin­sach com­bo wyglą­dał osza­ła­mia­ją­co! Nie zabra­kło rów­nież eks­klu­zyw­ne­go wystę­pu gru­py Zeno and the Sto­ics, choć naj­więk­szą furo­rę zro­bi­ła bry­tyj­ska pio­sen­kar­ka pop i aktor­ka teatral­na – Dia­na Vic­kers, któ­ra poja­wi­ła się ze swo­im pora­ża­ją­co przy­stoj­nym chło­pa­kiem (mode­lem i muzy­kiem), 22-let­nim  Geo­r­gem Cra­igem.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy