Prezentacja kolekcji Vans na sezon wiosna/lato 2019

W minio­ną śro­dę, 14 listo­pa­da, w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni          restau­ra­cji AIOLI znaj­du­ją­cej się przy uli­cy Chmiel­nej w War­sza­wie, odby­ło się spo­tka­nie pra­so­we mar­ki Vans. Pod­czas wyda­rze­nia zapre­zen­to­wa­no naj­cie­kaw­sze kolek­cje na sezon wiosna/lato 2019.

Pod­czas śro­do­we­go spo­tka­nia pra­so­we­go zapre­zen­to­wa­no 7 kolek­cji, któ­re będą mia­ły swo­ją pre­mie­rę wio­sną przy­szłe­go roku. Będą to współ­pra­ce z naj­lep­szy­mi  i naj­cie­kaw­szy­mi pro­jek­tan­ta­mi i arty­sta­mi, takie jak Vans Pro Ska­te Eli­jah Ber­le, Vans x Ash­ley Wil­liams czy Vans x David Bowie oraz nowe odsło­ny kla­sycz­nych mode­li i nowo­cze­sne tech­no­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia – Vans Ana­he­im Fac­to­ry, Vans Com­fy­Cush Era, Vans Drill Cho­re Coat WN1 i Vans Cali­for­nia Nati­ve. 

Gościem spe­cjal­nym even­tu był woka­li­sta Ralph Kamiń­ski, któ­ry wraz ze swo­im zespo­łem uświet­nił wyda­rze­nie kon­cer­tem. Pod­czas fina­łu arty­sta wyko­nał jeden z naj­więk­szych prze­bo­jów Davi­da Bowie’go – „Hero­es”.

W spe­cjal­nej stre­fie znaj­do­wa­ło się sto­isko war­szaw­skie­go kolek­ty­wu Sne­aker Boyz, spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w custo­mi­za­cji butów, gdzie goście mogli zoba­czyć jak wyko­ny­wa­ne są wzo­ry i gra­fi­ki na butach Vans oraz zamó­wić wła­sną  per­so­na­li­za­cję.

Na wyda­rze­nie przy­by­li dzien­ni­ka­rze naj­lep­szych pol­skich tytu­łów cza­so­pism i por­ta­li oraz zaprzy­jaź­nie­ni i sta­le współ­pra­cu­ją­cy z Vans influ­en­ce­rzy. O poczę­stu­nek zadba­ła restau­ra­cja AIOLI znaj­du­ją­ca się przy uli­cy Chmiel­nej w War­sza­wie, któ­ra spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wa­ła dania inspi­ro­wa­ne kolek­cja­mi mar­ki Vans.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy