Premiera kolekcji Levi’s ® Line 8 w TFH

W warszawskim sklepie TFH Koncept przy ulicy Szpitalnej 8, po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana została kolekcja LINE 8 marki Levi’s®.

TFH Kon­cept jedy­ne w Pol­sce miej­sce, gdzie na 150 mkw łączą się moda, design i sztu­ka oraz w któ­rym moż­na zna­leźć pro­duk­ty nie­za­leż­nych pro­jek­tan­tów, zagra­nicz­ne maga­zy­ny czy dodat­ki do domu. Uni­kal­ny kon­cept ide­al­nie paso­wał do kolek­cji Levi’s ® Line 8, któ­ra nawią­zu­jąc do obo­wią­zu­ją­cych w tym sezo­nie tren­dów, na nowo inter­pre­tu­je kla­sycz­ny styl mar­ki, co potwier­dzi­ły tłu­my gości, któ­rzy przy­szli na żywo zoba­czyć naj­now­szą odsło­nę kolek­cji.

Line 8 Col­lec­tion jest nowo­cze­snym podej­ściem do kla­sycz­ne­go i iko­nicz­ne­go sty­lu Levi’s, zako­rze­nio­ne­go w histo­rii mar­ki. Łączy w sobie pro­ste, lecz śmia­łe akcen­ty z zaska­ku­ją­cy­mi deta­la­mi. Tej jesie­ni Levi’s Line 8 pro­po­nu­je mix nostal­gicz­ne­go, streetwear’owego sty­lu ze współ­cze­sny­mi syl­wet­ka­mi w basi­co­wych, retro kolo­rach. W tym sezo­nie spor­to­we wpły­wy prze­ni­kać się będą z sty­lem geek-chic!

W tym sezo­nie Levi’s® Line 8 po raz kolej­ny pro­mu­je hasło „Uni­sex For Eve­ry­one’’ z nową linią topów i dołów skie­ro­wa­nych do oboj­ga płci. Uni­wer­sal­ny, model uni­sek­so­wych jean­sów to ide­al­ny wybór dla wszyst­kich szu­ka­ją­cych spodni slim fit, a jed­nym z naszych ulu­bio­nych pro­duk­tów jest t-shirt uni­sex z logo LN8.  Ide­al­nym dopeł­nie­niem peł­ne­go looku, będzie truc­ker­ka, któ­rą znaj­dzie­cie w kla­sycz­nym kro­ju lub w spe­cjal­nej wer­sji z napi­sa­mi, wyko­na­nej z połą­cze­nia jean­su i sztruk­su.

Levi’s® Line 8
W tym sezo­nie dla męż­czyzn Levi’s Line 8 przed­sta­wia wykoń­cze­nie, któ­re ide­al­nie współ­gra z kul­to­wym sty­lem mar­ki i dosko­na­le pasu­je do faso­nów i pale­ty barw  takich jak indy­go czy czerń. Dodat­ko­wo, w lini znaj­du­je się wie­le ele­men­tów over­si­ze takich jak sze­ro­kie, przy­cię­te spodnie i blu­za z kap­tu­rem nawią­zu­ją­ce do streetstyle’owej este­ty­ki Line 8.

Dam­ska kolek­cja Line 8 inspi­ro­wa­na jest kla­sycz­nym sty­lem mar­ki nawią­zu­ją­cym do kul­to­wych ele­men­tów takich jak 501-ki, ale zawie­ra też nowo­cze­sne i uni­ka­to­we roz­wią­za­nia: ciem­ną pale­tę barw, suro­we wykoń­cze­nia i inno­wa­cyj­ny splot tka­ni­ny, któ­re moż­na zna­leźć w Levi’s oversiz’owych t-shir­tach, blu­zach oraz sukien­kach w stre­esty­lo­wym kli­ma­cie.

Levi’s® Line 8 Levi’s® Line 8 Levi’s® Line 8 Levi’s® Line 8 Levi’s® Line 8 Levi’s® Line 8 Levi’s® Line 8

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy