Marka TK Maxx wystartowała ze świąteczną kampanią „Prawdziwie Białe Święta” prezentującą oryginalne pomysły na upominki i… niespodziankę! W tym roku, oprócz telewizyjnego spotu, marka przygotowała również wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania jest weekend pełen zimowej magii i świątecznych atrakcji w luksusowej willi pod Warszawą!

 

Boha­te­ra­mi 30 sekun­do­we­go spo­tu są człon­ko­wie wie­lo­po­ko­le­nio­wej rodzi­ny, któ­ra wbrew utar­tym sche­ma­tom, świą­tecz­ny czas spę­dza na wspól­nym relak­sie w drew­nia­nej balii. Wszy­scy roz­pa­ko­wu­ją ory­gi­nal­ne upo­min­ki z TK Maxx, któ­re poda­ro­wał im Dzia­dek. Wśród pre­zen­tów zna­leźć moż­na oku­la­ry VR, sty­lo­wą toreb­kę, zabaw­ko­we­go robo­ta czy… małe­go dro­na! Podob­nie jak w zeszło­rocz­nym spo­cie, w kon­tra­ście do nie­ty­po­wej for­my spę­dza­nia Świąt stoi wystrój miesz­ka­nia pełen kli­ma­tycz­nych, typo­wo bożo­na­ro­dze­nio­wych deko­ra­cji ze świą­tecz­nej ofer­ty TK Maxx.

27 listo­pa­da wystar­to­wał rów­nież face­bo­oko­wy kon­kurs na fanpage’u TK Maxx. Szan­sę na wygra­ną ma każ­dy, kto w kre­atyw­ny spo­sób odpo­wie na pyta­nie komu i dla­cze­go chciał­byś poda­ro­wać wyjąt­ko­wy pre­zent – nie­sa­mo­wi­tą impre­zę pod hasłem “Praw­dzi­wie Bia­łe Świę­ta”? Każ­dy z 4 auto­rów zwy­cię­skich komen­ta­rzy wraz z nomi­no­wa­ną przez sie­bie oso­bą oraz 5 towa­rzy­sza­mi spę­dzi wyjąt­ko­wy week­end pełen zimo­wej magii i świą­tecz­nych atrak­cji w luk­su­so­wej wil­li pod War­sza­wą. Zgło­sze­nia do kon­kur­su moż­na prze­sy­łać do 10 grud­nia.

Debo­rah Dolce, Gro­up Brand and Mar­ke­ting Direc­tor w TK Maxx o świą­tecz­nej kam­pa­nii mówi: Naszym celem było zapre­zen­to­wa­nie cze­goś znacz­nie bar­dziej eks­cy­tu­ją­ce­go niż tra­dy­cyj­na rekla­ma świą­tecz­na. Chcie­li­śmy stwo­rzyć praw­dzi­wie magicz­ne doświad­cze­nie dla naszych klien­tów. Takie, któ­re z jed­nej stro­ny jest zabaw­ne, a z dru­giej daje wszyst­kim szan­sę na rze­czy­wi­stą reali­za­cję naszej wizji. Wie­my, że mnó­stwo osób marzy o „Praw­dzi­wie Bia­łych Świę­tach”, a my umoż­li­wia­my reali­za­cję tego marze­nia w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół. Oczy­wi­ście ten pomysł jest afir­ma­cją naszej ofer­ty fan­ta­stycz­nych pre­zen­tów do 60% taniej od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w Pol­sce i na świe­cie, poprzez wynie­sie­nie jej na zupeł­nie nowy poziom.

TK Maxx to naj­lep­sze miej­sce dla poszu­ki­wa­czy fan­ta­stycz­nych pre­zen­tów! W skle­pach sie­ci każ­de­go dnia zna­leźć moż­na tysią­ce pro­duk­tów – ubra­nia dam­skie, męskie i dzie­cię­ce a tak­że obu­wie, akce­so­ria i dodat­ki dla domu w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w Pol­sce i na świe­cie! Róż­no­rod­ność pere­łek zna­nych marek i pro­jek­tan­tów spra­wia, że w skle­pach TK Maxx dostęp­ne są pre­zen­ty dla każ­de­go i na każ­dą kie­szeń – od wyjąt­ko­wych upo­min­ków dla sma­ko­szy, kolek­cjo­ne­rów butów i tore­bek po pereł­ki dla miło­śni­ków ory­gi­nal­nych wnętrz i kasz­mi­ro­wych dodat­ków.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we    

Komentarze

komen­ta­rzy