Prawdziwa przygoda z innowacją w Henn – na Hotel

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: telegraph.co.uk, slashgear.com

robothotel9_3376029k

Pod­wod­ne noc­le­gi na Flo­ry­dzie, lodo­we kom­na­ty w Szwe­cji, obro­to­wy hotel w Tur­cji… Mogło­by się wyda­wać, iż żąd­nych przy­gód pod­czas pla­no­wa­nia podró­ży nic już nie zasko­czy. A jed­nak! W Japo­nii powstał pierw­szy na świe­cie hotel obsłu­gi­wa­ny przez … robo­ty!

Noc­leg w Henn ­ na Hotel, miesz­czą­cym się w par­ku roz­ryw­ki Huis Ten Bosch, w mie­ście Sase­bo, w pół­noc­no ­ zachod­niej czę­ści wyspy Kiu­siu, to nie lada grat­ka dla wiel­bi­cie­li nowych tech­no­lo­gii. Cała zaba­wa roz­po­czy­na się już tuż przy wej­ściu do obiek­tu, przy któ­rym gości wita sym­pa­tycz­ny, mecha­nicz­ny dino­zaur. Kolej­no reje­stra­cja nastę­pu­je za pomo­cą pane­lu doty­ko­we­go, a dal­sze zakwa­te­ro­wa­nie nad­zo­ro­wa­ne jest w cało­ści przez pozo­sta­łe robo­ty, w tym „Actro­idy”, posłu­gu­ją­ce się płyn­nie czte­re­ma języ­ka­mi – języ­kiem japoń­skim, kore­ań­skim, chiń­skim i angiel­skim.

robothotelnew4_3376244k

Eks­tra­wa­ganc­ki hotel posia­da w swej ofer­cie 72 poko­je, cechu­ją­ce się nowo­cze­sno­ścią i mini­ma­li­zmem. Wszyst­kie wypo­sa­żo­ne są w przy­ja­zne śro­do­wi­sku insta­la­cje – m.in. eko­lo­gicz­ną kli­ma­ty­za­cję oraz sys­tem auto­ma­tycz­ne­go oświe­tle­nia. Dostęp do pomiesz­czeń nie wyma­ga posia­da­nia klu­cza, gdyż opie­ra się na tech­no­lo­gii roz­po­zna­wa­nia twa­rzy. W obiek­cie poza cuda­mi tech­ni­ki zatrud­nio­no 10 – oso­bo­wy per­so­nel, dba­ją­cy o porzą­dek i pra­wi­dło­wość funk­cjo­no­wa­nia hote­lu, zgod­nie z jego prze­zna­cze­niem.

Noc w atmos­fe­rze inno­wa­cji wyce­nio­na zosta­ła na ok. 66 € za oso­bę. W pla­nach wła­ści­cie­le obiek­tu mają powięk­sze­nie zaple­cza noc­le­go­we­go oraz skom­ple­to­wa­nie zespo­łu robo­tów odpo­wie­dzial­nych za utrzy­ma­nie czy­sto­ści. Jaki jest głów­ny cel przy­świe­ca­ją­cy mecha­nicz­nej obsłu­dze? Przede wszyst­kim poczy­nie­nie oszczęd­no­ści w zakre­sie kosz­tów płac przez pod­miot spra­wu­ją­cy obo­wiąz­ki w zakre­sie zarzą­dza­nia par­kiem roz­ryw­ki Huis Ten Bosch. Sza­cu­je się, iż może być on niż­szy od prze­wi­dy­wa­ne­go kosz­tu przy zatrud­nie­niu ludz­kiej siły robo­czej nawet o 25 pro­cent.

robothotel6_3376025k

robothotel11_3376032k

robothotel4_3376022a

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy