Prace Wróblewskiego, Starowieyskiego, Fangora, Beksińskiego – na jednej wystawie

Szki­ce do słyn­nych obra­zów Andrze­ja Wró­blew­skie­go i Woj­cie­cha Fan­go­ra. Akwa­re­le Fran­cisz­ka Sta­ro­wiey­skie­go, rysun­ki Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go i gwa­sze Jana Leben­ste­ina. Pra­ce naj­wy­bit­niej­szych twór­ców pol­skiej sztu­ki powo­jen­nej będzie moż­na zoba­czyć pod­czas wysta­wy poprze­dza­ją­cej Aukcję Sztu­ki Współ­cze­snej – Pra­ce na Papie­rze, któ­ra potrwa do 6 grud­nia w DESA Uni­cum.

Rysun­ki ołów­kiem, węglem i tuszem, paste­le, gwa­sze i akwa­re­le – kil­ka­dzie­siąt prac na papie­rze autor­stwa zna­nych pol­skich arty­stów będzie moż­na kupić w cza­sie gru­dnio­wej licy­ta­cji. Dzie­ła autor­stwa m.in. Jana Tara­si­na, Tere­sy Pągow­skiej, Jerze­go Nowo­siel­skie­go, Tade­usza Kan­to­ra, Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go, Ste­fa­na Gie­row­skie­go, Ryszar­da Winiar­skie­go, a tak­że Mag­da­le­ny Aba­ka­no­wicz i Wal­de­ma­ra Świe­rze­go zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną szer­szej publicz­no­ści w cza­sie poprze­dza­ją­cej aukcję wysta­wy.

andrzej-wrobewski_szkic_do_rozstrzelanStu­dium do „Roz­strze­lań” Andrze­ja Wró­blew­skie­go

Wiel­bi­cie­li twór­czo­ści Andrze­ja Wró­blew­skie­go i Woj­cie­cha Fan­go­ra z pew­no­ścią przy­cią­gną uni­ka­to­we szki­ce do ich obra­zów. Stu­dium do „Roz­strze­lań” Wró­blew­skie­go to jed­na z prac na aukcji. Zanim dzie­ło przy­bra­ło osta­tecz­ny kształt, arty­sta ana­li­zo­wał jego róż­ne warian­ty, a przed­sta­wio­ny szkic to zapis jego twór­czych zma­gań. Cena wywo­ław­cza pra­cy wyno­si 75 tysię­cy zło­tych. Pocho­dzą­ce z lat sie­dem­dzie­sią­tych „Fale” Woj­cie­cha Fan­go­ra to z kolei owoc twór­czych eks­pe­ry­men­tów mala­rza roz­po­czę­tych już w latach pięć­dzie­sią­tych, doty­czą­cych bada­nia środ­ków wyra­zu okre­śla­ją­cych prze­strzeń w malar­stwie. Cena wywo­ław­cza dzie­ła to 32 tysią­ce zło­tych.

wojciech-fangor_faleFale” Woj­cie­cha Fan­go­ra

Wśród wie­lu prac zoba­czyć będzie moż­na tak­że nie­ty­po­we rysun­ki Ryszar­da Winiar­skie­go, któ­rych temat sta­no­wią por­tre­ty. Mistrzow­ską inter­pre­ta­cję kra­jo­bra­zu przed­sta­wia z kolei słyn­na pra­ca Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go – „Pej­zaż mor­ski”. Do wyko­na­nia serii mor­skich pej­za­ży, któ­re zali­cza­ne są do tzw. obra­zów eks­pe­ry­men­tal­nych, zain­spi­ro­wa­ło arty­stę lato spę­dzo­ne wraz z rodzi­ną nad morzem w 1939 roku. Do wybit­nych prac zali­czyć nale­ży rów­nież „Figu­rę osio­wą” Jana Leben­ste­ina. Pocho­dzą­ca z lat sześć­dzie­sią­tych pra­ca powsta­ła w  naj­waż­niej­szym, pary­skim okre­sie twór­czo­ści arty­sty i jest zna­ko­mi­tym przy­kła­dem two­rzo­nych przez Leben­ste­ina ewo­lu­ują­cych na prze­strze­ni lat figur osio­wych.

wladyslaw-strzeminski_pejzaz-morski „Pej­zaż mor­ski” Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go

jan-lebenstein_figura-osiowaFigu­ra osio­wa” Jana Leben­ste­ina

Cie­ka­wost­ką są dwa rysun­ki autor­stwa Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go oraz sur­re­ali­stycz­na pra­ca Fran­cisz­ka Sta­ro­wiey­skie­go z począt­ku lat sześć­dzie­sią­tych. Nie zabrak­nie świą­tecz­nych moty­wów. Na aukcji poja­wi się rysu­nek pol­skie­go wybit­ne­go pla­ka­ci­sty Wal­de­ma­ra Świe­rze­go – „Radio naj­mil­szym pre­zen­tem”.

zdzislaw-beksinski_bez-tytuluZdzi­sław Bek­siń­ski

franciszek-starowieyski_bez-tytuluFran­ci­szek Sta­ro­wiey­ski

waldemar-swierzy_radio-najmilszym-prezentem „Radio naj­mil­szym pre­zen­tem” Wal­de­ma­ra Świe­rze­go

Aukcja: 6 grud­nia, godz. 19, Dom Aukcyj­ny DESA Uni­cum, ul. Mar­szał­kow­ska 34–50, War­sza­wa

Wysta­wa obiek­tów: 24 listo­pa­da – 6 grud­nia,  godz. 11–19 (ponie­dzia­łek-pią­tek) i godz. 11–16 (sobo­ta), Salon Wysta­wo­wy MARCHAND, pl. Kon­sty­tu­cji 2, War­sza­wa

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy