POWITAJ PIERWSZY DZIEŃ LATA Z SHOP LOCAL! W PLAŻOWEJ

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Shop Local_plażowa

Już w sobo­tę 27 czerw­ca w prze­strze­ni nad­wi­ślań­skiej klu­bo­ka­wiar­ni Pla­żo­wa odbę­dą się tar­gi pol­skich pro­jek­tan­tów SHOP LOCAL!. Po raz kolej­ny to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie połą­czy modę, wzor­nic­two, naj­wy­żej jako­ści akce­so­ria oraz zdro­wą żyw­ność. 

SHOP LOCAL! to ini­cja­ty­wa stwo­rzo­na przez miło­śni­ków mody i zwo­len­ni­ków świa­do­mej kon­sump­cji. Celem tar­gów jest pro­mo­cja lokal­nych twór­ców i firm oraz udo­wod­nie­nie, że roz­waż­na moda w odpo­wie­dzial­nym wyda­niu jest osią­gal­na dla każ­de­go, nie­za­leż­nie od zasob­no­ści port­fe­la.

Data i wybór miej­sca orga­ni­za­cji kolej­nej edy­cji tar­gów SHOP LOCAL! nie są  przy­pad­ko­we. Prze­strzeń klu­bo­ka­wiar­ni Pla­żo­wa to dosko­na­łe miej­sce do spo­tka­nia nie­tu­zin­ko­wych pro­jek­tan­tów i pro­du­cen­tów w miej­scu lubia­nym i łatwo dostęp­nym sze­ro­kiej publicz­no­ści. Jest to ide­al­na oka­zja by zain­spi­ro­wać miesz­kań­ców mia­sta do wzię­cia udzia­łu w nie­co­dzien­nym, modo­wym przed­się­wzię­ciu. Pierw­szy dzień waka­cji to tak­że naj­lep­szy moment na zre­lak­so­wa­nie się w nad­wi­ślań­skiej atmos­fe­rze  i uzu­peł­nie­nie sza­fy przed let­ni­mi sza­leń­stwa­mi.

Tar­gi SHOP LOCAL! umoż­li­wia­ją­ce zoba­cze­nie na wła­sne oczy rze­czy, któ­re na co dzień dostęp­ne są zazwy­czaj jedy­nie w inter­ne­cie, nie­zmien­nie cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią wśród wystaw­ców oraz odwie­dza­ją­cych. War­to wybrać się na to wyjąt­ko­we spo­tka­nie z nie­po­wta­rzal­ny­mi twór­ca­mi i wpaść na uda­ne zaku­py do klu­bo­ka­wiar­ni Pla­żo­wa.

 Wystaw­cy, któ­rzy do tej pory potwier­dzi­li swo­ją obec­ność:

Staff by Maff
PASO a PASO
iWo­odWo­od
moma by MoMa
in.na
STREET WOOD
MAYA.MI
Sty­lo­wo
flow­gab
Bag’s Phi­lo­so­phy Karo­li­na Audyc­ka
Bizuu Tatoo
Sunlovers.pl- oku­la­ry Knoc­ka­ro­und
Uszy­ty Butik
Bag­cyl
LA VOGA
Memo­la
AWESOME
Col­lar­me
Bry­lo­ve
Raise your life
Kul­ka
Krysz­tał­kow­nia
Ta ta ra ta
Ole­jo­wy Raj
IN.NA
Kąkol
COLORSHAKE
Kre­ol­ka
Yoy­ute
So CHIC SO FREAK
Mio­dy Wileń­skich
Pat­chu
High­Co­lors
Ter­ra­de­sign
TASHKA
BY LILY
Kata­rzy­na Typek illu­stra­tions i Lit­tle­prin­ce­ling
biżu­te­ria indu­strial­na

Part­ne­rem wyda­rze­nia jest SHOWROOM

DATA: 27 CZERWCA

GODZINY: 12.00–19.00

ADRES: C.H. Pla­żo­wa – pla­ża przy Moście Ponia­tow­skie­go (stro­na pra­ska), War­sza­wa

Wstęp wol­ny!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy