Zdrowie

Poranne czynności, które mogą wpłynąć na odchudzanie!

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: pinterest.com

33ea10075282f762c8c903e612129cda

Po pierw­sze podob­no ran­ne wysta­wie­nie cia­ła na słoń­ce jest naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem na wyre­gu­lo­wa­nie zega­ra bio­lo­gicz­ne­go, co za sobą pocią­ga wie­le korzy­ści. Gwa­ran­tu­je to mię­dzy innym pra­wi­dło­wy prze­bieg wszel­kich pro­ce­sów i ma ogrom­ny wpływ na jakość snu. Powo­du­je ure­gu­lo­wa­nie całe­go toku sen­ne­go co nato­miast ma wyjąt­ko­wo istot­ny wpływ na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie i przy­śpie­sze­nie tem­pa meta­bo­li­zmu, od któ­re­go jak wia­do­mo, jest zależ­na utra­ta wagi.

Po dru­gie to wła­śnie rano pro­mie­nie sło­necz­ną są naj­sil­niej­sze i emi­tu­ją tak zwa­ne nie­bie­skie świa­tło, któ­re wg naukow­ców ma ogrom­ny wpływ na rytm dobo­wy. Co wię­cej rano wypo­czę­ty orga­nizm jest w naj­lep­szej for­mie, jest sil­niej­szy i w peł­ni goto­wy do funk­cjo­no­wa­nia. Pole­ca się więc połą­cze­nie tych dwóch moż­li­wo­ści zarów­no słoń­ca jak i wydol­no­ści orga­ni­zmu i uwa­ża się to za naj­lep­szy czas do ran­nej roz­grzew­ki czy też drob­ne­go tre­nin­gu.

Naukow­cy pod­su­mo­wu­ją swo­je bada­nia pora­dą, by codzien­nie, a zwłasz­cza pod­czas sło­necz­nych pór roku, mię­dzy godzi­ną 8 a połu­dniem wysta­wiać się na oko­ło 20–30min dzia­ła­nia pro­mie­ni. Nam nie pozo­sta­je nic inne­go jak spraw­dzić sku­tecz­ność meto­dy, a Wam pole­cić na poran­ki nasze dwie meto­dy wal­ki o szczu­płą syl­wet­kę i pra­wi­dło­wą prze­mia­nę mate­rii :

- Zacznij dzień od szklan­ki prze­go­to­wa­nej wody z wyci­śnię­ta połów­ką soku z cytry­ny. Jeśli nie pasu­je Ci kwa­śny smak możesz dodać łyżecz­kę mio­du. Taki napój zasto­so­wa­ny na czczo, przy­śpie­sza tra­wie­nie na cały dzień, a dodat­ko­wo regu­lar­ne sto­so­wa­nie ma duży wpływ na oczysz­cza­nie orga­ni­zmu z tok­syn!

- Koniecz­nie pamię­taj o śnia­da­niu, od nie­go tak napraw­dę zale­ży cały Twój dzień. Jeśli skon­su­mu­jesz coś godzi­nę od wsta­nia z łóż­ka, będziesz cie­szyć się ener­gią i siłą przez cały dzień, nie będą Cię męczyć spad­ki nastro­ju wywo­ła­ne sko­ka­mi pozio­mu cukru we krwi. Oczy­wi­ście śnia­da­nie powin­no być pożyw­ne i zawie­rać spo­rą daw­kę zdro­wych węglo­wo­da­nów. Domo­we, wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ne Muesli z suszo­ny­mi owo­ca­mi, orze­cha­mi i jogur­tem bądź omlet z dużą ilo­ścią warzyw i boga­tym w wapń serem- spró­buj!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *