PoPsuTa Moda: Pomaganie to ponadczasowy trend!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we 

popsutamoda_8

Na począt­ku sierp­nia 2015 r. wystar­to­wa­ła kam­pa­nia spo­łecz­na Po psu ta moda. W ramach jej dzia­łań powsta­ło 30 sesji zdję­cio­wych, wyko­na­nych na wzór okła­dek naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych maga­zy­nów modo­wych, gdzie w roli mode­li wystą­pi­ły bez­pań­skie psy. Akcja ma celu poka­za­nie zwie­rząt ze schro­nisk i domów tym­cza­so­wych w pozy­tyw­ny, nie­stan­dar­do­wy spo­sób, aby zaczę­ły być one postrze­ga­ne jako rów­nie atrak­cyj­ne, co psy raso­we. Ponad­to w ramach kam­pa­nii zebra­ne zosta­ną środ­ki pie­nięż­ne na popra­wę kom­for­tu życia bez­dom­nych czwo­ro­no­gów. W tym celu na plat­for­mie Wspieram.to 21 wrze­śnia ruszył pro­jekt crowd­fun­din­go­wy pod adre­sem https://wspieram.to/popsutamoda

Naj­waż­niej­szym zało­że­niem akcji jest zmia­na spo­so­bu postrze­ga­nia zwie­rząt ze schro­nisk oraz zna­le­zie­nie domów, dla jak naj­więk­szej ilo­ści psów – w tym boha­te­rów sesji zdję­cio­wych. Jed­nak jako że nie każ­dy miło­śnik zwie­rząt ma moż­li­wość adop­cji, Po psu ta moda pra­gnie umoż­li­wić wszyst­kim, któ­rym los bez­pań­skich zwie­rząt nie jest obo­jęt­ny – moż­li­wość real­nej pomo­cy. Dla­te­go wła­śnie na plat­for­mie Wspieram.to powsta­ła akcja crowd­fun­din­go­wa, dzię­ki któ­rej każ­dy może dorzu­cić cegieł­kę od sie­bie.

Zasi­le­nie pro­jek­tu odpo­wied­nią wpła­tą skut­ku­je otrzy­ma­niem uni­ka­to­wych nagród w ramach pakie­tów, nazwa­nych w tym wypad­ku poszcze­gól­ny­mi rasa­mi psów. Wpła­ca­ją­cy może więc pod­jąć decy­zję o wyso­ko­ści prze­le­wu,  nie tyl­ko na pod­sta­wie swo­ich moż­li­wo­ści finan­so­wych, ale rów­nież chę­ci otrzy­ma­nia okre­ślo­ne­go pre­zen­tu. Prze­dział kosz­to­wy jest bar­dzo duży, aby móc umoż­li­wić udział w akcji jak naj­więk­szej licz­bie pod­mio­tów. I tak: naj­tań­szą opcją jest pakiet ratle­rek (10 pln), któ­ry zawie­ra wir­tu­al­ną pocz­tów­kę z czwo­ro­noż­nym mode­lem na okład­ce, a naj­droż­szą – pakiet chow-chow (10 000 pln i wię­cej), skie­ro­wa­ny przede wszyst­kim do firm, któ­re chcia­ła­by umie­ścić swój logo­typ na wszyst­kich mate­ria­łach rekla­mo­wych, przy­go­to­wa­nych w ramach pro­jek­tu crowd­fun­din­go­we­go. Z pakie­tów pośred­nich szcze­gól­nie atrak­cyj­na jest moż­li­wość zamó­wie­nia sesji okład­ko­wej dla swo­je­go pupi­la.

Za zebra­ne  pie­nią­dze zosta­ną zaku­pio­ne arty­ku­ły pierw­szej potrze­by oraz kar­ma dla zwie­rząt. Dary te tra­fią do schro­nisk i domów tym­cza­so­wych, bio­rą­cych udział w akcji Kar­mi­my psia­ki orga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Sari­ga­to.

Do zbiór­ki zachę­cać będą dzia­ła­nia kam­pa­nii na por­ta­lach spo­łecz­no­ściach takich jak Face­bo­ok, Insta­gram czy Twit­ter. Ponad­to do pro­mo­cji wyko­rzy­sty­wa­na jest popu­lar­na apli­ka­cja rand­ko­wa – Tin­der,  w któ­rej zało­żo­ne zosta­ły pro­fi­le psia­ków szu­ka­ją­cych miło­ści i nowe­go wła­ści­cie­la. Do akcji przy­łą­czy­li się rów­nież pol­scy cele­bry­ci i blo­ge­rzy, tacy jak Basia Kur­dej-Sza­tan, Rafał Maślak, Wuja­szek Lie­sty­le czy Eli­za Wydrych-Strze­lec­ka (Fashio­nel­ka).

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy