Uroda

Poprawny demakijaż krok po kroku

Poprawny demakijaż to klucz do utrzymania cery w dobrej kondycji, bez zanieczyszczeń i zmarszczek. Sprawdź, jak krok po kroku wykonać demakijaż. Dzięki naszym radom codzienne zmywanie makijażu będzie szybkie i dokładne!

Poprawny demakijaż krok po kroku

Zdję­cia: Sinit­ta Leu­nen z Unsplash

Dema­ki­jaż twa­rzy to bar­dzo waż­ny ele­ment wie­czor­nej pie­lę­gna­cji. Jeśli będzie nie­do­sta­tecz­nie dokład­ny, nało­żo­ne na skó­rę sub­stan­cje aktyw­ne z serum i kre­mu nie będą mia­ły szan­sy dobrze wnik­nąć w skó­rę. Mitem też jest to, że maki­jaż pogar­sza stan skó­ry. Czę­sto nie zale­ca się nakła­da­nia maki­ja­żu oso­bom ze skłon­no­ścią do zapy­cha­nia. To praw­da, że do pod­kła­du i pudru przy­cze­pia­ją się zanie­czysz­cze­nia, ale to nie­od­po­wied­nie oczysz­cza­nie z tych kosme­ty­ków w głów­nej mie­rze powo­du­je kło­po­ty z cerą.

Krok pierwszy: płyn micelarny

Na pierw­szym eta­pie dema­ki­ja­żu pozby­wa­my się kosme­ty­ków kolo­ro­wych z oczu i brwi. Naj­bar­dziej pomoc­ny będzie tu płyn mice­lar­ny, któ­ry w prze­ci­wień­stwie do mle­czek do maki­ja­żu z regu­ły nie powo­du­je podraż­nień i dzia­ła bar­dzo szyb­ko. Już kil­ka sekund wystar­czy, aby roz­pu­ścić tusz do rzęs czy poma­dę na brwiach. Pamię­taj­my jed­nak, że nigdy nie powin­ni­śmy trzeć waci­kiem po powie­kach – taki zabieg powta­rza­ny każ­de­go dnia może przy­czy­nić się do powsta­wa­nia zmarsz­czek wokół oczu. Lep­szym spo­so­bem jest przy­ło­że­nie nasą­czo­ne­go waci­ka do powie­ki, a następ­nie, gdy kosme­tyk się roz­pu­ści, prze­tar­cie waci­kiem raz do zewnątrz, aby zebrać maki­jaż. 

Krok drugi: olej do demakijażu

Za pomo­cą pły­nu mice­lar­ne­go może­my oczy­wi­ście oczy­ścić rów­nież skó­rę z pod­kła­du i innych kosme­ty­ków, ale rów­nie dobrze spraw­dza się w tym celu sto­so­wa­nie ole­ju. Jest też bar­dziej eko, bo nie potrze­bu­je­my waci­ków. Odro­bi­nę ole­ju, na przy­kład koko­so­we­go, roz­grze­wa­my w dło­niach i nakła­da­my na policz­ki. Deli­kat­nie masu­je­my kolej­ne par­tie twa­rzy. Szyb­ko zauwa­ży­my, jak dobrze olej roz­pusz­cza nawet dłu­go­trwa­ły pod­kład. Teraz olej, któ­ry połą­czył się z naszym maki­ja­żem musi­my zmyć.

Krok trzeci: pierwsze mycie twarzy

Do mycia twa­rzy dobrze jest sto­so­wać deli­kat­ne pian­ki. Nie zale­ca­my codzien­ne­go sto­so­wa­nia żeli, w szcze­gól­no­ści tych z dro­bin­ka­mi. Wca­le nie umy­je­my nimi lepiej twa­rzy, może­my za to naru­szyć war­stwę hydro­li­pi­do­wą. Naj­pierw zwil­ża­my twarz wodą, a następ­nie nakła­da­my odro­bi­nę pian­ki i masu­je­my. Spłu­ku­je­my. Pierw­sze mycie ma za zada­nie zmyć nało­żo­ne wcze­śniej kosme­ty­ki do dema­ki­ja­żu, czy­li płyn mice­lar­ny i olej.

Krok czwarty: drugie mycie twarzy 

Kosme­to­lo­dzy czę­sto nama­wia­ją do tego, aby twarz myć dwu­krot­nie. Dla­cze­go to takie waż­ne? Przy pierw­szym myciu może wyda­wać nam się, że cera już jest dokład­nie oczysz­czo­na z maki­ja­żu. W rze­czy­wi­sto­ści reszt­ki kosme­ty­ków mogły pozo­stać na linii wło­sów, przy uszach, na szyi i dekol­cie. Dru­gie mycie jest po to, aby mieć pew­ność, że nasz dema­ki­jaż i oczysz­cza­nie twa­rzy było dokład­ne. 

Jeśli nie jeste­ście pew­ni, czy dobrze wyko­nu­je­cie dema­ki­jaż, dobrym spo­so­bem jest zasto­so­wa­nie do wycie­ra­nia twa­rzy po umy­ciu bia­łe­go ręcz­ni­ka lub bia­łej baweł­nia­nej koszul­ki. Na mate­ria­le w tym kolo­rze od razu zauwa­ży­cie ewen­tu­al­ne reszt­ki maki­ja­żu. Jeśli poja­wia się poma­rań­czo­wa smu­ga, to zna­czy, że choć na pierw­szy rzut oka cera wyda­wa­ła się czy­sta, dema­ki­jaż był nie­do­kład­ny. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy