POP UP SHOP # PROJEKTANCI FASHION DEMOCRACY 13–14 września 2014

Tekst/zdjęcie: mate­ria­ły pra­so­we

FB Baner imprezy 13-14 września 2014 logosy aktualne

Roz­po­czy­na­my uro­czy­ście kolej­ny rok szkol­ny i z tej oka­zji spo­ty­ka­my sie w week­end, w Cen­trum Han­dlo­wym Atrium Pro­me­na­da! Po raz kolej­ny wraz z FASHION DEMOCRACY mło­da moda wej­dzie w struk­tu­ry mia­sta, poja­wia­jąc się tam gdzie zazwy­czaj nie ma wstę­pu. To uni­ka­to­wa oka­zja, aby zoba­czyć i nabyć rze­czy nie­do­stęp­ne w regu­lar­nej sprze­da­ży, w wyjąt­ko­wo niskich cenach i odświe­żyć swo­ją gar­de­ro­bę o mod­ne, a przede wszyst­kim uni­ka­to­we ubra­nia.

Fashion Demo­cra­cy to ogól­no­pol­ski pro­jekt orga­ni­za­to­rów War­saw Fashion Week­end, któ­ry prze­ła­mu­je ste­reo­ty­py o dostęp­no­ści ubrań i dodat­ków zna­nych marek tyl­ko dla wybra­nych. Jest to ini­cja­ty­wa, któ­ra pro­mu­je mło­dych, zdol­nych pro­jek­tan­tów pre­zen­tu­jąc ich ofer­tę sze­ro­kie­mu gro­nu odbior­ców jako dostęp­ną dla każ­de­go. Pod­czas tar­gów w Gale­rii Han­dlo­wej Atrium Pro­me­na­da zapre­zen­tu­je się ponad 80 wystaw­ców, któ­rzy na ten week­end przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną ofer­tę ory­gi­nal­nych pro­duk­tów w bar­dzo roz­sąd­nych cenach.

Zapra­sza­my wszyst­kich, nie tyl­ko tych, któ­rzy inte­re­su­ją sie modą, ale rów­nież oso­by, któ­re chcą tej jesie­ni wyglą­dać ory­gi­nal­nie. Ofer­ta wystaw­ców skie­ro­wa­na jest do Pań, Panów i dzie­ci.

Pre­zen­ta­cja wystaw­ców i aktu­al­no­ści doty­czą­cych wyda­rze­nia: facebook.com/ fashion­de­mo­cra­cyy

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy