Ponadczasowe modele butów na zimę

Podczas gdy moda wciąż się zmienia ciężko jest wybrać obuwie, które zarazem będzie modne, wygodne i ciepłe. Zimą radzimy skupić się na dwóch ostatnich przymiotnikach, podczas gdy „modne” zastąpić „ponadczasowe”. W jakie modele butów na zimę warto zainwestować?

Sztyblety na niskim obcasie

Szty­ble­ty to obu­wie wybie­ra­ne szcze­gól­nie w okre­sie wio­sen­nym i jesien­nym. Się­ga­ją lek­ko ponad kost­kę, posia­da­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne gum­ki bo bokach i, naszym zda­niem, pasu­ją do każ­dej sty­li­za­cji. Naj­le­piej wyglą­da­ją w czar­nej wer­sji. Jeśli wybie­rze­cie te na lek­kim, gru­bym obca­sie, któ­ry odizo­lu­je sto­pę od zim­ne­go pod­ło­ża oraz się­gnie­cie po model z ocie­ple­niem wewnątrz, nie strasz­ny będzie wam żaden mróz tej zimy!

Botki

Bar­dziej ele­ganc­kie i kla­sycz­ne, czę­sto na wyż­szym obca­sie. Świet­nie pod­kre­ślą casu­alo­wą sty­li­za­cję. Pośród ogrom­nej ilo­ści mode­li, dłu­go­ści i kolo­rów bot­ków, radzi­my wybrać te jak naj­bar­dziej uni­wer­sal­ne – aby­śmy mogły zało­żyć je do ele­ganc­kie­go płasz­cza i aby­śmy dały radę prze­biec w nich kil­ka kro­ków, śpie­sząc się na spo­tka­nie. Nie musi­my jed­nak ogra­ni­czać się w stu pro­cen­tach – aby dodać szy­ku swo­im zimo­wym sty­li­za­cjom wybierz­my bot­ki z dłu­gim czu­bem albo  na niskim, cien­kim obca­sie, w kolo­rze bur­gun­du, brą­zu lub ciem­nej zie­le­ni.

Kozaki przed i za kolano

Od kil­ku sezo­nów kró­lu­ją w jesien­no-zimo­wych tren­dach koza­ki za kola­no. Trze­ba przy­znać, że wyglą­da­ją świet­nie do krót­kich sukie­nek i spód­nic, dodat­ko­wo chro­niąc nogi przed zim­nem. Szcze­gól­nie mod­ne są te wyko­na­ne z zamszu, któ­re nie­ste­ty, nie nale­żą do naj­bar­dziej prak­tycz­nych. Dla­te­go suge­ru­je­my wybór mode­li skó­rza­nych, by nogi nie prze­mo­kły nam pod­czas zimo­wej plu­chy. To samo tyczy się mode­li koza­ków przed kola­no, któ­re zde­cy­do­wa­nie lepiej pasu­ją do spodni i jean­sów.

Traperki i workery

W tych butach prze­trwa­my każ­dy śnieg – pła­ska, gru­ba pode­szwa, naj­le­piej z bież­ni­kiem, zapew­ni nam izo­la­cję oraz uchro­ni przed pośli­zgnię­ciem na oblo­dzo­nym pod­ło­żu. Wor­ke­ry świet­nie spraw­dzą się do codzien­nym, nawet ele­ganc­kich sty­li­za­cji – prze­ła­mie­my je cięż­ki­mi wią­za­ny­mi, buta­mi. Tra­per­ki to przede wszyst­kim wygo­da, wybór dla tych z nas, któ­re uwiel­bia­ją spor­to­wy look.

 

Wszyst­kie pro­po­no­wa­ne mode­le butów pocho­dzą ze e-skle­pu z obu­wiem clarsen.pl, z któ­rym orga­ni­zu­je­my kon­kurs na naszym face­bo­oku.  Do wygra­nia dowol­na, wybra­na przez Was para butów o war­to­ści 150zł!

 

Tekst/grafiki: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy