ModaNewsroom

POMYSŁY REDAKCJI NA JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY 2018

Po okresie gorącego polskiego lata, nachodzi terapia szokowa dla naszej szafy. Chłodne i krótsze dni sprawiają, że z chęcią zamiast po T‑shirt z logo sięgnęłybyśmy po ciepły sweter. W związku z transformacją pogody, przygotowałyśmy dla Was modne jesiennie zestawy, które z powodzeniem założycie zarówno do pracy, jak i na spacer, a nawet randkę. Zobaczcie jakie total looki wyczarowałyśmy! 

JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY

Man­go, &other sto­ries, &other sto­ries, H&M

JESIENNA STYLIZACJA NR 1: GRANAT W ODLSCHOLOWYM WYDANIU 

Wrze­sień to dla nie­któ­rych z nas pierw­szy dzwo­nek – na nowe pro­jek­ty w pra­cy, wyzwa­nia i wej­ście w sezon jesien­ny, któ­ry jak co roku obfi­tu­je w intry­gu­ją­ce faso­ny ubrań, kolo­ry i deta­le. Zain­spi­ro­wa­ne old­scho­olo­wy­mi cza­sa­mi, kie­dy to do szko­ły nosi­ły­śmy uni­for­my, by cele­bro­wać roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go, się­ga­my po sztruk­so­wą luź­niej­szą mary­nar­kę (tym razem zapo­mi­na­my o pod­kre­śla­niu talii osy na rzecz pro­sto­ty i non­sza­lan­cji), naj­mod­niej­sze dżin­sy typu rela­xed mum, baweł­nia­ną koszu­lę (kla­syk sezo­nu) i skó­rza­ne bor­do­we san­da­ły na plat­for­mie. Po taki goto­wy zestaw się­ga­my już z same­go rana! 

JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY

Ania Kruk, Man­go, Soul Label, Zaha­ra Leather, Realisation

JESIENNA STYLIZACJA NR 2: DRAPIEŻNY OUTFIT 

Jesien­ne tren­dy zwia­stu­ją powrót do lat 90., w któ­rych to kró­lo­wa­ły zwie­rzę­ce prin­ty. Do łask wów­czas przy­wró­ci­li je John Gal­lia­no i jego muza Kate Moss oraz Azze­di­ne Ala­ia z super­mo­del­ką Naomi Camp­bell. W tym sezo­nie nasze mod­ne looki tak­że uroz­ma­ica­my o dra­pież­ne dese­nie, jed­nak w miej­sce kiczu i prze­py­chu, sta­wia­my na ele­gan­cję prze­ła­ma­ną nie­oczy­wi­sty­mi deta­la­mi. Podą­ża­jąc tym tro­pem do lek­kiej cęt­ko­wa­nej spód­ni­cy midi zakła­da­my mohe­ro­wy swe­ter z odsło­nię­tym dekol­tem na ple­cach i skó­rza­ne buty z cho­lew­ką. Sty­li­za­cję pod­kre­śla­my dodat­ka­mi, któ­re dla kon­tra­stu przy­bie­ra­ją for­mę zamszo­wej tor­by z frędz­la­mi w kow­boj­skim sty­lu oraz kol­czy­ków w kształ­cie kół. 

JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY

STAUD, RAEY, &other sto­ries, COS

JESIENNA STYLIZACJA NR 3: CZARNY TOTAL LOOK

Jeśli jesień to też ponad­cza­so­wa czerń, któ­ra sta­no­wi syno­nim wiecz­nej ele­gan­cji. Tym razem kolor ten cho­ciaż wie­lo­krot­nie oskar­ża­ny o „posta­rza­ją­cy”, odmła­dza­my krót­szy­mi faso­na­mi spodni i swe­trów oraz nie­tu­zin­ko­wy­mi kształ­ta­mi dodat­ków. Goto­wi? Się­ga­my po czar­ne spodnie typu boy­friend,  krót­ki swe­ter z dekol­tem w kształ­cie łód­ki oraz ple­cio­ne pła­skie buty zastę­pu­ją­ce kla­sycz­ne bale­ri­ny. Do tego dobie­ra­my lakie­ro­wa­ną bajecz­ną toreb­kę typu worek, któ­ra doda sty­li­za­cji szny­tu. Goto­we!  

JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY

H&M, H&M, Saint Lau­rent,  &other stories

JESIENNA STYLIZACJA NR 4: SPORTOWO-ELEGANCKIE WYDANIE

Jesien­ny zestaw w sty­lu Hailey Bal­dwin? Będzie spor­to­wo, non­sza­lanc­ko i jed­no­cze­śnie ultra-kobie­co. Za przy­kła­dem gwiaz­dy do sza­fy prze­my­ca­my weł­nia­ny came­lo­wy płaszcz zapi­na­ny na guzi­ki, czar­ną blu­zę z kap­tu­rem (może być gład­ka lub deko­ro­wa­na logo), sub­tel­nie poły­sku­ją­cą mini spód­nicz­kę i buty w sty­lu kow­boj­skim w ruda­wym odcie­niu. Ta mod­na sty­li­za­cja to ultra­no­wo­cze­sny i wszech­stron­ny pomysł, któ­ry może­cie zasto­so­wać nie tyl­ko przy oka­zji wie­czor­nych wyjść z przy­ja­ciół­mi, czy rand­ki, ale rów­nież  na co dzień do pra­cy, czy na uczel­nię. 

Któ­ry jesien­ny zestaw pasu­je do Was?

Tekst: Ilo­na Jaworska 

Komentarze

komentarzy