Styl życia

Pomysły na wyjątkowe prezenty dla każdego w ostaniej chwili

Z pewnością wśród naszych Czytelników są osoby, które zakupy świątecznych prezentów odkładają na ostatnią chwilę. Z pewnością też mamy w swoim gronie taką rodzinę czy przyjaciół, którzy prezenty traktują dość niekonwencjonalnie i ciężko ich zaskoczyć. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego, jak wykazać się kreatywnością i wybrać na poszukiwania najbardziej wyjątkowych prezentów. Niezależnie od tego, czy szukasz upominku z dozą świątecznego szaleństwa, czy też drobiazgu, który wywoła uśmiech na twarzy Twoich bliskich, istnieje wiele pomysłów na świąteczne prezenty, które znacznie odbiegają od tradycyjnych bożonarodzeniowych pakunków.

Pomysły na wyjątkowe prezenty dla każdego w ostaniej chwili

Pomy­sły na wyjąt­ko­we pre­zen­ty dla każ­de­go w osta­niej chwi­li: CHANEL puder roz­świe­tla­ją­cy edy­cja limi­to­wa­na,  CHANEL mgieł­ka HYDRA BEAUTY Essen­ce Mist, PAUL MITCHELL Maru­la Oil Care maska, MATIS PARIS emul­sja do twa­rzy, Slowglow.pl – zesta­wy natu­ral­nych kosme­ty­ków od pol­skich marek, ELEMENTY świecz­ka, CHANEL bal­sam po gole­niu, Dip­ty­que świeczka/via galilu.pl w Elek­trow­ni Powi­śle, TOM FORD zapach Tabac­co Oud, HIBOU krót­kie Szor­ty, Jamie Oli­ver książ­ka “7 Spo­so­bów”, NAGO zestaw, SISLEY PARIS szminka.

Pamię­tasz tą radość, kie­dy jako dziec­ko wsta­wa­łeś rano by zanu­rzyć się pod cho­in­ką w poszu­ki­wa­niu pre­zen­tów? Nie ma nic złe­go w typo­wo świą­tecz­nych upo­min­kach, takich jak uro­cze skar­pe­ty, swe­try czy kom­ple­ty piżam, jed­nak po co decy­do­wać się na typo­wy kom­plet ze świą­tecz­nym nadru­kiem, pod­czas, gdy moż­na poda­ro­wać kla­sycz­ny i uni­wer­sal­ny zestaw, któ­ry wyglą­da rów­nie szykownie?

W pierw­szej kolej­no­ści pomyśl o drob­nych pre­zen­tach – nie­spo­dzian­kach: coś dla ducha, a więc kla­sycz­nej, dużej świe­cy zapa­cho­wej od Dip­ty­que czy pol­skiej mar­ki Ele­men­ty oraz cia­ła, np. luk­su­so­wym bal­sa­mie po gole­niu dla Nie­go od Cha­nel. Nie­spo­ty­ka­ne, intry­gu­ją­ce per­fu­my dla tych, któ­rzy uwiel­bia­ją ota­czać się pięk­ny­mi zapa­cha­mi to zawsze strzał w dzie­siąt­kę. War­to bli­żej przyj­rzeć się zatem zapa­cho­wi Tabac­co Oud od Toma For­da. Jeśli Twoi przy­ja­cie­le mają obse­sję na punk­cie pięk­na i pie­lę­gna­cji, z pew­no­ścią zasko­czysz ich ener­ge­ty­zu­ją­cą, a jed­no­cze­śnie nawil­ża­ją­cą mgieł­ką Cha­nel Hydra Beau­ty Essen­ce Mist oraz ochron­nym bal­sa­mem o kon­sy­sten­cji emul­sji od Matis Paris, któ­ry zadba o barie­rę ochron­ną skó­ry jak żaden inny krem. O wło­sy wspa­nia­le zadba za to inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca maska Paul Mit­chell Maru­la Oil, któ­ra wygła­dza i zmięk­cza suche, gru­be wło­sy. Pomyśl tak­że o drob­nych, ale pięk­nych kosme­ty­kach do maki­ja­żu. Każ­dą kobie­tę zachwy­ci bowiem roz­świe­tla­ją­cy puder Cha­nel z limi­to­wa­nej edy­cji, któ­ry już za jed­nym pocią­gnię­ciem nada cerze zdro­we­go bla­sku czy ele­ganc­kiej, pięk­nie opa­ko­wa­nej szmin­ce od Sisley Paris. Jeże­li masz w swo­im gro­nie pasjo­na­ta goto­wa­nia, z pew­no­ścią ucie­szy go książ­ka Jamie Oli­vie­ra z mnó­stwem kuchen­nych inspiracji.

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że przy wybo­rze świą­tecz­nych upo­min­ków liczy się przede wszyst­kim pomysł. Nie­za­leż­nie od tego, czy są to skar­pet­ki, świe­ce, świą­tecz­ne swe­try czy książ­ki,  nie­rzad­ko oka­zu­je się, że otrzy­mu­je­my, ale i daje­my cał­kiem prak­tycz­ne, nie­ko­niecz­nie wyjąt­ko­we pre­zen­ty. Ale w tym tkwi magia Świąt. Zaskocz swo­ich bli­skich wyjąt­ko­wy­mi, a jed­no­cze­śnie prak­tycz­ny­mi pre­zen­ta­mi, z któ­rych każ­dy z nich sta­no­wi odmia­nę świą­tecz­ne­go kla­sy­ka i sprawdź naszą listę pre­zen­tów last minu­te dla każ­de­go.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze, let­nie per­fu­my to takie, któ­re zabio­rą Cię w podróż – nawet, jeśli  wca­le nie masz jej w pla­nach, a gorą­ce dni wyma­ga­ją zapa­chu peł­ne­go kolo­rów, dzię­ki któ­re­mu poczu­jesz się jak na waka­cjach. Nic, tak…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej
Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Mon­te Car­lo nie­zmien­nie koja­rzy się z kasy­na­mi, pięk­ny­mi, szyb­ki­mi samo­cho­da­mi, wyści­ga­mi F1 i luk­su­so­wy­mi kuror­ta­mi. To wła­śnie nie­zwy­kła magia tego kuror­tu zain­spi­ro­wa­ła w tym sezo­nie Vir­gi­nię Viard do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2022/2023. Film z kurortu…
Więcej