Pomysły na walentynkowe śniadanie do łóżka

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: pinterest.com, blueberryboost.com, makecookingeasier.pl, ourfoodstories.com, griottes.fr

Dla jed­nych Dzień Zako­cha­nych to wspa­nia­ła oka­zja do spę­dze­nia cza­su poza domem w szum­nej atmos­fe­rze ulu­bio­nej restau­ra­cji lub kawiar­ni, pod­czas gdy dla innych to dosko­na­ła oko­licz­ność do intym­ne­go relak­su w cie­płym i wygod­nym łóż­ku. Nie­za­leż­nie od pre­fe­ro­wa­nej aktyw­no­ści lub marze­nia o słod­kim leni­stwie, poprzez wzgląd na fakt, iż pro­sto do ser­ca moż­na tra­fić przez żołą­dek, w tym wyjąt­ko­wym dniu pro­po­nu­je­my roz­po­cząć miło­sne unie­sie­nia od… wyśmie­ni­te­go śnia­da­nia do łóż­ka! To nie tyl­ko świet­ny prze­pis na zastrzyk ener­gii, lecz rów­nież na bło­gie chwi­le we dwo­je. Poni­żej przed­sta­wia­my kil­ka pro­po­zy­cji śnia­da­nio­wych, dzię­ki któ­rym uzbro­isz poran­ny posi­łek w sowi­tą dozę endor­fin:

1. Śnia­da­nie dla łasu­chów

Walen­tyn­ki to per­fek­cyj­ny moment na porzu­ce­nie nowo­rocz­nych posta­no­wień o die­cie za okno. Nie od dziś prze­cież wia­do­mo, że pro­ces roz­pa­la­nia gorą­cych uczuć reali­zu­je się naj­szyb­ciej, gdy towa­rzy­szy mu nuta sło­dy­czy. Do wybo­ru jest cała gama pysz­nych afro­dy­zja­ków – tru­skaw­ki, cze­ko­la­da, miód, orze­chy, figi, nuta wani­lii… Co powie­cie zatem na chru­pią­ce gofry, puszy­ste pan­kej­ki lub świe­żo wypie­czo­ne cro­is­san­ty z pysz­ny­mi dodat­ka­mi? A może macie ocho­tę zaser­wo­wać swo­jej dru­giej połów­ce pobu­dza­ją­ce zmy­sły fon­due? Każ­dy wybór będzie słusz­ny, szcze­gól­nie gdy nie zapo­mni­cie o orzeź­wia­ją­cej kawie i lamp­ce szam­pa­na, któ­ra z całą pew­no­ścią doda Wasze­mu poran­ko­wi szczyp­ty wyjąt­ko­wo­ści.

Dla łasuchów

2. Śnia­da­nie dla miło­śni­ków pięk­na, ładu i har­mo­nii

Choć mawia się, że pięk­no szyb­ko prze­mi­ja, z całą pew­no­ścią spra­wia, iż ulot­na chwi­la może być god­na zapa­mię­ta­nia na wie­ki. Kolo­ro­we śnia­da­nie w uni­ka­to­wej for­mie może być nie­zwy­kłą ucie­chą dla wzro­kow­ców. Uru­chom­cie swo­ją wyobraź­nię i zabaw­cie się we wspól­ne aran­ża­cje śnia­da­nio­we. Pamię­taj jed­nak­że o jed­nym – nie prze­sadź­cie z efek­tow­no­ścią całej kom­po­zy­cji… Chy­ba nie chcesz zro­bić kon­ku­ren­cji swo­jej koron­ko­wej bie­liź­nie?

Śniadanie dla miłośników piękna, ładu i harmonii

3. Śnia­da­nie dla łak­ną­cych nowych wra­żeń

Sły­sze­li­ście kie­dyś o food pairin­gu? Na tale­rzu, podob­nie jak w związ­kach, prze­ci­wień­stwa się przy­cią­ga­ją. Dla­cze­go by nie skosz­to­wać szo­ku­ją­ce­go połą­cze­nia ostryg i mara­kui czy pie­czo­nej jagnię­ci­ny z tru­skaw­ka­mi? Jeśli oba­wia­cie się, że wła­sna intu­icja Was zawie­dzie i roz­cza­ru­je­cie zmysł sma­ku, sko­rzy­staj­cie z pro­po­zy­cji mistrzów w dzie­dzi­nie łącze­nia prze­ciw­nych bie­gu­nów w kuch­ni. Odwiedź­cie stro­nę www.foodpairing.com i zain­spi­ruj­cie się goto­wy­mi zesta­wie­nia­mi. Uni­ka­to­we dozna­nia gwa­ran­to­wa­ne!

Foodpairing

4. Śnia­da­nie dla zwo­len­ni­ków zdro­we­go try­bu życia

Jeśli nawet świę­to miło­ści nie jest w sta­nie ode­rwać Was od zdro­wych zasad żywie­nia, nie mar­tw­cie się – zdro­wo też może ozna­czać smacz­nie! Nie masz pomy­słu na zastą­pie­nie ruty­no­wych sała­tek, w któ­rych prze­wa­ża ogó­rek czy pomi­dor? Spójrz na wybra­ne prze­pi­sy Anny Lewan­dow­skiej z Heal­thy Plan by Ann, czy Zosi Cud­ny z Make Cooking Easier. Voilà – eufo­ria (nie tyl­ko) na tale­rzu goto­wa!

Dla zwolenników zdrowego trybu życia

33

17

6,6

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
GREENBELLS, CZYLI TWÓJ MAŁY KAWAŁEK NATURY
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY: PODWYŻKA
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
BUTY BLOCK HEEL – MUST HAVE NA WIOSNĘ!
PAULINA KOLONDRA O TYM JAK FOTOGRAFIA KULINARNA ORAZ STYLIZACJA JEDZENIA STAJĄ SIĘ SZTUKĄ
Komentarze

komen­ta­rzy