Uroda

Pomaganie jest piękne – Fundacja Bobbi Brown The Pretty Powerful Fund

Fundacja Bobbi Brown Cosmetics – The Pretty Powerful Fund  właśnie połączyła siły z She’s The First. A wszystko po to, aby dzięki programom edukacyjnym wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt na całym świecie. Czy można sobie wyobrazić lepszą okazję na uczczenie Międzynarodowego Dnia  Kobiet?

Fundacja Bobbi Brown The Pretty Powerful Fund

She’s The First to glo­bal­na orga­ni­za­cją non-pro­fit współ­pra­cu­ją­ca z lokal­ny­mi orga­ni­za­cja­mi, wal­czą­ca o świat, w któ­rym każ­da dziew­czy­na samo­dziel­nie decy­du­je o swo­jej przy­szło­ści. Orga­ni­za­cja wspie­ra przede wszyst­kim nie tyl­ko roz­wią­za­nia edu­ka­cyj­ne dla dziew­cząt i kobiet, ale przede wszyst­kim pozwa­la budo­wać ich sil­ną pozy­cję w spo­łe­czeń­stwie, w któ­rym  są kształ­co­ne, sza­no­wa­ne, a ich głos ma zna­cze­nie.

Kul­to­wa mar­ka Bob­bi Brown Cosme­tics już od pra­wie 20 lat sta­ra się akcen­to­wać sil­ną pozy­cję kobiet i dziew­cząt w świe­cie, nie tyl­ko za pomo­cą maki­ja­żu i kosme­ty­ków. Za sobą mar­ka ma bowiem współ­pra­cę z licz­ny­mi orga­ni­za­cja­mi non-pro­fit, któ­re nie­ustan­nie wspie­ra­ją kobie­ty i dziew­czę­ta w roz­wi­ja­niu ich umie­jęt­no­ści zawo­do­wych czy two­rze­niu i utrzy­my­wa­niu wła­snych  przed­się­biorstw. Uru­cho­mio­na z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet w 2019 roku The Pret­ty Power­ful Fund wspie­ra roz­wój kobiet i dziew­cząt na całym świe­cie. W tym roku kon­ty­nu­uje swo­je dzia­łal­ność dzię­ki glo­bal­ne­mu part­ner­stwu z She­’s The First - orga­ni­za­cji odpo­wie­dzial­nej za opra­co­wa­nie pierw­szej Glo­bal­nej Kar­ty Praw Dziew­cząt – Glo­bal Girls’ Bill of Rights, napi­sa­nej przez dziew­czę­ta i dla dziew­cząt, któ­ra daje im moż­li­wość wyra­ża­nia swo­ich potrzeb i wpły­wu na wła­sną przy­szłość. Zwień­cze­niem akcji był przed­sta­wio­ny na forum ONZ doku­ment Glo­bal­nej Kar­ty Praw Dziew­cząt, któ­ra okre­śla 10 pod­sta­wo­wych praw dziew­cząt, któ­re powin­ny być respek­to­wa­ne na całym świe­cie. Wśród nich zna­lazł się m.in. zapis o dostę­pie do bez­płat­nej, wyso­kiej jako­ści edu­ka­cji, rów­no­ści czy pra­wa do ochro­ny. 

Ini­cju­jąc part­ner­stwo z orga­ni­za­cją, Bob­bi Brown Cosme­tics prze­ka­że dota­cję w wyso­ko­ści 25.000 dola­rów na wspar­cie cyfro­we­go roz­wo­ju Girl­s’s Bill of Rights tak, aby dziew­czę­ta z całe­go świa­ta mogły z nie­go korzy­stać i podej­mo­wać dzia­ła­nia w swo­ich lokal­nych spo­łecz­no­ściach. 

Na tym jed­nak nie koniec pomo­cy – Pret­ty Power­ful Fund za pomo­cą stra­te­gicz­nych daro­wizn będzie tak­że wspie­rać ini­cja­ty­wy edu­ka­cyj­ne i roz­wo­jo­we, wspie­ra­jąc bie­żą­ce pro­gra­my i pod­no­sząc tym samym świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa na temat, w wal­ce o lep­szą przy­szłość kobiet i dziew­cząt na całym świe­cie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy