Polka nową szefową działu mody w Paryskim „Vogue”

Alek­san­dra Woro­niec­ka to uro­dzo­na w Pary­żu sty­list­ka pol­skie­go pocho­dze­nia. Cho­ciaż przy­szła na świat w sto­li­cy Fran­cji, sil­nie utoż­sa­mia się z Pol­ską. Na jej insta­gra­mo­wym kon­cie znaj­dzie­my licz­ne zdję­cia i odnie­sie­nia do kra­ju rodzi­ców. Swo­ją karie­rę w bran­ży mody roz­po­czy­na­ła na łamach wło­skie­go „Vogue”. Pra­co­wa­ła dla takich tytu­łów jak „Rebel Maga­zi­ne” czy „Dazed and Con­fu­sed” Jej ostat­nie sty­li­za­cje może­my oglą­dać min. w maga­zy­nie „M le Mon­de”, w któ­rym dzia­ła­ła od jego zało­że­nia. Jesz­cze w tym mie­sią­cu kobie­ta sta­nie przed szan­są swo­je­go życia. 22 lute­go obej­mie ona bowiem funk­cję sze­fo­wej dzia­łu mody we fran­cu­skiej edy­cji „Vogue”.

Czas poka­że czy Alek­san­dra Woro­niec­ka wyro­śnie na zastęp­czy­nie naczel­nej pisma? My już nie może­my się docze­kać efek­tów jej pra­cy!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Zdję­cia: instagram.com
Komentarze

komen­ta­rzy