Pokaż mi swój płaszcz, a powiem Ci kim jesteś!

Przeczytaj nasz subiektywny indeks płaszczy i ich właścicielek a dowiesz się co mówi o Tobie Twój płaszcz. I pamiętaj – każdy wyjątek potwierdza regułę!

Tekst: Alek­san­dra Jawor­ska
Zdję­cia: pinterest.pl

Czy kie­dy­kol­wiek będąc na zaku­pach zasta­na­wia­łaś się, co mówią o tobie two­je modo­we wybo­ry? Czy wybie­ra­jąc płaszcz, niczym praw­dzi­wa pary­żan­ka, kie­ru­jesz się przede wszyst­kim ele­gan­cją i od wej­ścia bie­gniesz po kla­sycz­ny beżo­wy trencz, czy może z upodo­ba­niem zamie­niasz się w szpie­ga z kra­iny desz­czow­ców i ze skle­pu wycho­dzisz opa­tu­lo­na wiel­kim weł­nia­nym pon­cho?

Prze­czy­taj nasz subiek­tyw­ny indeks a dowiesz się co mówi o tobie twój płaszcz. I pamię­taj – każ­dy wyją­tek potwier­dza regu­łę!

Pon­cho – koc

5113e23a164c389936bf637a79ff3c4e

Pon­cho – koc to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla doma­to­rek. Mówi o jego wła­ści­ciel­ce mniej wię­cej tyle, że spę­dzi­ła dzień na kana­pie, z kub­kiem gorą­cej her­ba­ty w ręce, czy­ta­jąc swo­ją ulu­bio­ną książ­kę i w ostat­niej chwi­li zde­cy­do­wa­ła się na wie­czor­ne­go drin­ka z przy­ja­ciół­ką. Nie­wie­le myśląc, owi­nę­ła się w swój weł­nia­ny koc i nie­po­strze­że­nie wybie­gła z domu. Jest tro­chę intro­wer­tycz­na, nostal­gicz­na i  buja w obło­kach. Na nosie nosi oku­la­ry w gru­bych opraw­kach, za któ­ry­mi (tak jak w pon­cho) cho­wa się przed świa­tem.

Futro (oczy­wi­ście sztucz­ne)!

eb0beb78814a036c8ed72efdcb75a799

Jeśli nie wyobra­żasz sobie zimy bez futra, ten opis nale­ży do cie­bie! Lubisz przy­cią­gać spoj­rze­nia, czy to na sto­ku w Cor­ti­nie, odpo­czy­wa­jąc po śnież­nym sza­leń­stwie przy grza­nym winie, czy w miej­skim zgieł­ku, z kawą w ręce. Nie strasz­ne ci śnie­gi i mro­zy, a kie­dy wszy­scy, zmę­cze­ni zimą, prze­mie­rza­ją uli­ce w bez­barw­nych, sza­rych ubra­niach, ty, niczym praw­dzi­wa kró­lo­wa śnie­gu, wkra­czasz w swo­im szy­kow­nym futrza­ku. Przy­znaj tyl­ko, że odli­czasz już dni, kie­dy znów zało­żysz swo­je uko­cha­ne szpil­ki… Po pro­stu praw­dzi­wa dama! Tyl­ko nie prze­sadź z pew­no­ścią sie­bie…

Kla­sycz­ny trencz

cf2b3401f02d5419a5b4e19b090de9cb

Jeśli wybra­łaś beżo­wy trencz (i kochasz pod­szew­kę w kra­tę), bez wąt­pie­nia jesteś pary­żan­ką (men­tal­nie też się liczy!). Uwiel­biasz kla­sy­kę, krwi­sto­czer­wo­ną szmin­kę i nie dajesz porwać się zbęd­nym modo­wym tren­dom („Bo kto sły­szał, żeby do spód­ni­cy zakła­dać sne­aker­sy?!”). Wyglą­dasz dobrze w każ­dej sytu­acji (nawet, kie­dy  po nie­prze­spa­nej nocy, w nie­dziel­ny pora­nek wyska­ku­jesz do pie­kar­ni po swo­je­go ulu­bio­ne­go cro­is­san­ta). Masz swo­je rytu­ały, któ­rych nic (tak jak two­je­go kla­sycz­ne­go płasz­cza) nie jest w sta­nie zmie­nić – codzien­nie pijasz poran­ną kawę w ulu­bio­nej kame­ral­nej kawiar­ni, a na Vogue’a jesteś w sta­nie wydać ostat­nie pie­nią­dze.

Męski mini­ma­lizm

127d811e9876e43f52e83e6e01372bfc

Jesteś mini­ma­list­ką i bar­dzo poważ­nie pod­cho­dzisz do zaku­pów. W imię zasa­dy „buy less, cho­ose well” przed każ­dym sezo­nem robisz rese­arch modo­wych pokus i wybie­rasz te, któ­re będą słu­ży­ły ci na dłu­żej. W skle­pie dokład­nie stu­diu­jesz met­ki w poszu­ki­wa­niu tyl­ko natu­ral­nych mate­ria­łów (i, nie musisz dłu­żej ukry­wać, logo jakiejś uzna­nej, lek­ko sno­bi­stycz­nej mar­ki). W zimę za wszel­ką cenę chcesz unik­nąć efek­tu miej­skiej snow­bo­ar­dzist­ki i, odkąd zda­łaś sobie spra­wę z cudow­nych zaso­bów męskiej sza­fy, oprócz poży­czo­nej od narze­czo­ne­go obszer­nej bia­łej koszu­li, jesteś wier­na dłu­gie­mu męskie­mu płasz­czo­wi. Naj­le­piej z kasz­mi­ru w kolo­rze beżu lub sza­ro­ści!

Pucho­wy

9b7385bd344cd1a84ebbcb66f74830d3

Zima to dla cie­bie cięż­ki czas, a każ­de wyj­ście z domu przy­po­mi­na wal­kę z wia­tra­ka­mi. Uni­kasz go, odwle­kasz do ostat­niej chwi­li, a kie­dy jesteś już zmu­szo­na opu­ścić swo­je cie­płe gniazd­ko, zakła­dasz na sie­bie płaszcz – koł­drę i, nie­wie­le widząc, podą­żasz niczym wiel­ka pucho­wa kula na spo­tka­nie z chło­dem. Nie obcho­dzi cię wte­dy jak wyglą­dasz – masz w gło­wie tyl­ko jed­no – prze­trwać i wró­cić do łóż­ka!

Pudeł­ko­wy

3469887efbda8f72ea2bab0540f9f85b

Over­si­zo­wy, pudeł­ko­wy płaszcz jest kla­sycz­ny, ale daje duże pole do modo­we­go popi­su i przy­cią­ga  rze­sze fanek. Jeśli i ty zako­cha­łaś się w tym uro­czym faso­nie, praw­do­po­dob­nie uwiel­biasz wszyst­ko, co vin­ta­ge. I wszyst­ko, co duże. Duże oku­la­ry, duże płasz­cze, pod któ­ry­mi mie­ścisz duże swe­try. Two­ją taj­ną bro­nią jest zalot­na czar­na kre­ska na powie­kach a’la Twig­gy, a w Two­jej sza­fie na pew­no nie bra­ku­je spód­ni­czek mini i bale­ri­nek.

Jako praw­dzi­wa roman­tycz­ka zawsze żało­wa­łaś, że nie uro­dzi­łaś się w latach sześć­dzie­sią­tych. Snu­jesz się po uli­cach z nie­co melan­cho­lij­ną miną i auto­bio­gra­fią któ­rejś ze swo­ich modo­wych ido­lek pod pachą (Audrey Hep­burn lub Jac­kie Ken­ne­dy) a wie­czo­ry naj­chęt­niej spę­dzasz przy lamp­ce wina i czar­no­bia­łych fil­mach.

 

A Ty? Któ­rym płasz­czem jesteś?

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy