Pokaz kolekcji “Prohibition” Rodrigo De La Garza

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

04m

Wczo­raj­szy wie­czór spę­dzi­li­śmy w kli­ma­tycz­nych wnę­trzach War­szaw­skiej fabry­ki Nor­blin na poka­zie mek­sy­kań­skie­go pocho­dze­nia pro­jek­tan­ta Ror­di­go De La Garza. Pokaz został zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z Mer­ce­des-Benz MB motors. Tym razem Rodri­go zapre­zen­to­wał nie tyl­ko męskie syl­wet­ki wysty­li­zo­wa­ne na ulu­bio­ne przez pro­jek­tan­ta lata 20-te ale row­nież poja­wi­ły się bar­dzo ele­ganc­kie pro­po­zy­cje dla kobiet! Jaka jest kobie­ta według Rodri­go De La Garza? Wysu­bli­mo­wa­na, pre­zen­tu­ją­ca kla­sę samą w sobie. Na wybie­gu zoba­czy­li­śmy kla­sycz­ne gar­ni­tu­ry, per­fek­cyj­nie uszy­te kami­zel­ki, płasz­cze, koszu­le, spód­ni­ce oraz sze­ro­kie spodnie. Moją uwa­gę szcze­gól­nie przy­ku­ła czer­wo­na pele­ry­na oraz kla­sycz­ny sza­ry gar­ni­tur – must have w sza­fie każ­dej oso­by, kto­ra nie podą­ża za tren­da­mi – lecz, kie­ru­ję się ponad­cza­so­wo­ścią.

kolaĺ1m
kolaĺ8m
kolaĺ7m
kolaĺ6m
kolaĺ5m
kolaĺ4m
kolaĺ3m
kolaĺ2m

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy