Podstawowe triki makijażowe, dzięki którym zdziałasz cuda

174-MDC-EyeMakeupTipsforSensitiveEyes-FT

Wszyst­kie kobie­ty są na swój spo­sób pięk­ne i wyjąt­ko­we. Jed­ne zachwy­ca­ją smu­kłą syl­wet­ką, inne egzo­tycz­ną uro­dą, a jesz­cze inne szcze­rym i cie­płym spoj­rze­niem. Pomi­mo tego, że każ­da ma w sobie coś nie­po­wta­rzal­ne­go, posia­da rów­nież coś, co bar­dzo chcia­ła­by zmie­nić. I choć męż­czyź­ni zapew­nia­ją, że kocha­ją natu­rę, kobie­ty upar­cie for­su­ją wła­sne ‘widzi mi się’. Jak zatem zre­ali­zo­wać marze­nia o peł­nych ustach Scar­lett Johans­son lub o hip­no­ty­zu­ją­cym spoj­rze­niu Oli­vii Wil­de? Nie ma nic lep­sze­go niż umie­jęt­ne wyko­na­nie maki­ja­żu! Poni­żej przed­sta­wia­my kil­ka pro­stych tri­ków, dzię­ki któ­rym już dziś wykreu­jesz swój wyśnio­ny wize­ru­nek:

PEŁNE USTA

W celu uwy­dat­nie­nia ust i nada­nia im pożą­da­ne­go kształ­tu powin­ny­śmy zaopa­trzyć się w korek­tor w kred­ce, kon­tu­rów­kę w natu­ral­nym odcie­niu, pomad­kę, roz­świe­tlacz, deli­kat­ny błysz­czyk, a tak­że trans­pa­rent­ny puder i chu­s­tecz­kę higie­nicz­ną. Reali­za­cja czte­rech kro­ków przed­sta­wio­nych na poniż­szym rysun­ku spra­wi, że Two­je usta z miej­sca nabio­rą ocho­ty na słod­kie poca­łun­ki!

Rysunek 1

ŚWIETLISTE SPOJRZENIE

Dźwięk budzi­ka o poran­ku zacho­wu­je na Two­jej twa­rzy wię­cej śla­dów ani­że­li pozo­sta­wił w pamię­ci, gdy mia­łaś ocho­tę prze­wró­cić się w łóż­ku na dru­gi bok? Nic stra­co­ne­go! To praw­da, że okład ze świe­że­go ogór­ka potra­fi być zba­wien­ny, lecz gdy czas nagli ogór­ka zostaw na śnia­da­nie, a ozna­ki zmę­cze­nia zama­skuj przy uży­ciu korek­to­ra i jasne­go cie­nia do powiek. Niech te pro­ste tri­ki, któ­re przed­sta­wio­no poni­żej, sta­ną się Two­im prze­pi­sem na świe­że i wypo­czę­te spoj­rze­nie.

Rysunek 2

SMUKŁY NOS

Nos jako cen­tral­ny punkt twa­rzy potra­fi przy­kuć uwa­gę. Co jeśli tego nie chce­my? War­to go wysmu­klić za pomo­cą tech­ni­ki kon­tu­ro­wa­nia, któ­ra w ostat­nim cza­sie jest bar­dzo na topie. Zaopatrz się w pale­tę do kon­tu­ro­wa­nia i wyko­naj kil­ka szyb­kich tri­ków, któ­re zapew­nią Ci upra­gnio­ny efekt zgrab­ne­go nosa.

Rysunek 3

POCIĄGŁA TWARZ

Owal uzna­wa­ny jest za ide­al­ny kształt kobie­cej twa­rzy. Dzię­ki nie­mu zacho­wa­ne są per­fek­cyj­ne pro­por­cje, owo­cu­ją­ce wie­lo­ma udo­god­nie­nia­mi. Posia­dacz­ki owal­nych rysów  nie mają bowiem więk­szych pro­ble­mów z dobo­rem fry­zu­ry, oku­la­rów, czy też biżu­te­rii. Jeśli jeste­śmy jed­nak­że w gro­nie tych mniej ‘forem­nych’, przy­da nam się wie­dza doty­czą­ca uwy­dat­nia­nia kości policz­ko­wych. Sko­rzy­staj z poniż­szych porad, by optycz­nie wyszczu­plić swo­ją fizjo­no­mię.

Rysunek 4

BABY SKIN

Nie ma kobie­ty, któ­ra nie marzy­ła­by o skó­rze ela­stycz­nej niczym balon nasiąk­nię­ty helem. Z wie­kiem jest to coraz trud­niej­sze do osią­gnię­cia, lecz nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. Pod­sta­wą jest high­li­gh­ter w pły­nie lub w kred­ce. Nało­żo­ny na stre­fę T i w oko­li­cach kości policz­ko­wych oraz ust, brwi i pod­bród­ka potra­fi ‘odwa­lić kawał dobrej robo­ty’. Odbi­ja świa­tło, dzię­ki cze­mu skó­ra wyglą­da na młod­szą, gład­szą i bar­dziej sprę­ży­stą. Do dzie­ła!

Rysunek 5

Choć każ­da z nas posia­da swo­je kosme­tycz­ne best­sel­le­ry, zachę­ca­my do spró­bo­wa­nia nowych pro­duk­tów przy makeu­pie. Wiza­żyst­ki pole­ca­ją mar­kę Sma­sh­box i SENNA ze wzglę­du na trwa­łość, MAC oraz Shi­se­ido ze wzglę­du na wydaj­ność, a tak­że Too Faced czy Illa­ma­squa za efekt syner­gii w obu tych dzie­dzi­nach. Rewo­lu­cja w kosme­tycz­ce i tech­ni­ce wyko­ny­wa­nia maki­ja­żu może wnieść nową jakość do Two­je­go życia. Prze­ko­naj się, że war­to od cza­su do cza­su poka­zać dru­gą twarz!

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Face charts: blog.lojasrede.com.br
Komentarze

komen­ta­rzy