Podróż za jeden uśmiech – dziecięcy lookbook Summer dreams

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

2

Błę­kit, róż i biel. Kwiat­ki, kra­ta, wzor­ki, a nawet powiew kli­ma­tów boho. Oto kolek­cja Sum­mer dre­ams Zara Home Kids. Prze­pięk­ne kli­ma­tycz­ne zdję­cia dosko­na­le odzwier­cie­dla­ją wyjąt­ko­wość dzie­cię­ce­go look­bo­oka. Dziew­czyn­ki w oto­cze­niu różo­wych dodat­ków ubra­ne w ultra deli­kat­ne kwie­ci­ste kom­ple­ty i koszu­le noc­ne w kolo­rze nude. Chłop­cy w błę­ki­tach i sza­ro­ściach ozdo­bio­nych moty­wa­mi z kre­skó­wek.

Pięk­no dzie­cię­cych out­fi­tów dopeł­nia­ją uni­kal­ne dodat­ki. Ory­gi­nal­ne plu­sza­ki, cie­ka­we wzo­ry ozda­bia­ją­ce pościel, podusz­ki w kształ­cie łód­ki, ele­men­ty wikli­ny i akcen­ty chiń­skiej sztu­ki prze­ja­wia­ją­cej się w ozdo­bach orgia­mi. To nie­któ­re z dodat­ków, któ­re two­rzą nie­sa­mo­wi­ty kli­mat oży­wio­ny powie­wem nad­cho­dzą­ce­go lata. Kli­mat, któ­ry prze­no­si do kra­iny dzie­ciń­stwa i domo­we­go zaci­sza. Uwa­ga! Tyl­ko nie zasy­piaj­cie!

6

10

9

7

3

4

11

12

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy