Plebiscyt „Polska Lwica Biznesu” pod patronatem Vers-24

Oryginalny pomysł na biznes, umiejętność promocji i PR oraz zdolność nawiązywania relacji z klientami i współpracownikami – między innymi to powinno cechować „Lwicę Biznesu".

Vers-24

Ple­bi­scyt „Pol­ska Lwi­ca Biz­ne­su” orga­ni­zo­wa­ny jest przez pre­sti­żo­wy maga­zyn „Law Busi­ness Quali­ty”. Ma pro­pa­go­wać kobie­ty, któ­re dosko­na­le radzą sobie na ryn­ku, łącząc pra­cę zawo­do­wą z pasją, dążą do samo­roz­wo­ju i suk­ce­su. Skie­ro­wa­ny jest do wła­ści­cie­lek małych lub śred­nich przed­się­biorstw, osób zaj­mu­ją­cych wyso­kie sta­no­wi­ska mene­dżer­skie czy kie­row­ni­cze lub będą­cych w zarzą­dzie fun­da­cji albo sto­wa­rzy­sze­nia dzia­ła­ją­ce­go na rzecz kobiet.

1902967_805449209483974_2254229162857835356_n
Kon­kurs ma poka­zać, że dla kobiet w biz­ne­sie nie ma rze­czy nie­moż­li­wych! – doda­je Ilo­na Adam­ska, pomy­sło­daw­czy­ni kon­kur­su i wydaw­ca maga­zy­nu „Law Busi­ness Quali­ty”.
O ple­bi­scy­cie zro­bi­ło się napraw­dę gło­śno ze wzglę­du na zna­mie­ni­te nazwi­ska kobiet nomi­no­wa­nych do tytu­łu Lwi­cy Biz­ne­su. Są wśród nich Jolan­ta Kwa­śniew­ska, Ewa Błasz­czyk, Joan­na Kli­mas, Anna Mucha czy Joan­na Jabł­czyń­ska.
Naszym celem było poka­za­nie ludziom, że oso­by z pierw­szych stron gazet nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da­ją na okład­kach kolo­ro­wych pism, nie tyl­ko uczest­ni­czą w galach i even­tach, ale rów­nież pręż­nie dzia­ła­ją na rzecz innych – jak cho­ciaż­by pani Jolan­ta Kwa­śniew­ska czy pani Ewa Błasz­czyk. Chcie­li­śmy uzmy­sło­wić ludziom, że aktor­ki, któ­re zna­ją z seria­li czy fil­mów, to rów­nież aktyw­ne biz­ne­swo­man, któ­re pro­wa­dzą wła­sne fir­my. Mam tu na myśli cho­ciaż­by Ome­nę Men­sah, Joan­nę Orle­ań­ską czy Olę Miko­łaj­czyk – wyja­śnia Ilo­na Adam­ska.

W kon­kur­sie poza pania­mi z pierw­szych stron gazet star­tu­ją rów­nież wyjąt­ko­we kobie­ty, któ­re na co dzień udo­wad­nia­ją, że moż­na z suk­ce­sem łączyć życie zawo­do­we i pry­wat­ne. Dla któ­rych pra­ca to przede wszyst­kim pasja.
1975188_805448512817377_1012755635067712927_n
Wśród nomi­no­wa­nych jest cho­ciaż­by Anna Urbań­ska – cenio­na tre­ner­ka biz­ne­su, Edy­ta Skut­nic­ka – wła­ści­ciel­ka mar­ki AXAMI, Ewe­li­na Kwit-Betlej – zało­ży­ciel­ka fir­my kosme­tycz­nej Resi­bo czy Anna Pesti­lenz – wła­ści­ciel­ka hote­lu w Jastrzę­biej Górze.

O tym, kto zdo­bę­dzie tytuł Pol­skiej Lwi­cy Biz­ne­su, prze­ko­na­my się już 2 czerw­ca pod­czas pre­sti­żo­wej gali orga­ni­zo­wa­nej w cen­trum biz­ne­so­wym na war­szaw­skim Moko­to­wie. Impre­za połą­czo­na będzie z pierw­szy­mi uro­dzi­na­mi LAW BUSINESS QUALITY.

Pod­czas even­tu wystą­pi legen­da pol­skiej sce­ny muzycz­nej Bog­dan Gaj­kow­ski. Wyda­rze­nie popro­wa­dzą Ryszard Rem­bi­szew­ski i Ilo­na Adam­ska.

10255278_805448399484055_6718513100308547859_n

ekipa

For Vers-24, War­saw

 

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
KOBIETA NIEZALEŻNA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA #CHLOÉGIRL

 
Komentarze

komen­ta­rzy