Rio Summer Sportival – kolekcja plażowa marki 4F na sezon 2014

Skąpane w słońcu, złociste plaże i przejrzyste wody oceanu u wybrzeży Brazylii są dla wielu urzeczywistnieniem marzeń, sportu i dobrej zabawy. Dlatego stały się inspiracją dla plażowej kolekcji marki 4F, zaprezentowanej w najnowszym lookbooku pod hasłem przewodnim Rio Summer Sportival.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

4F_lookbook_150514-88753

Bra­zy­lia – kra­ina pięk­nych plaż,  inten­syw­nych kolo­rów i nie­zwy­kłej żywio­ło­wo­ści – sta­no­wi motyw prze­wod­ni aktu­al­nej kolek­cji pla­żo­wej mar­ki 4F na sezon SS14. Zapre­zen­to­wa­ne stro­je kąpie­lo­we, topy, szor­ty i ber­mu­dy swo­imi faso­na­mi i kolo­ry­sty­ką wpro­wa­dza­ją w świat waka­cyj­nej egzo­ty­ki i gorą­cych roz­gry­wek spor­to­wych. Wszyst­kie te ele­men­ty zna­leźć moż­na wła­śnie u wybrze­ży Ame­ry­ki Połu­dnio­wej i to nie tyl­ko pod­czas kar­na­wa­ło­wych sza­leństw. Mówi o tym hasło kolek­cji – Rio Sum­mer Spor­ti­val – będą­ce syno­ni­mem niczym nie­skrę­po­wa­nej rado­ści i spor­to­we­go luzu. Dla­te­go  w sesji zdję­cio­wej, pre­zen­tu­ją­cej let­nie sty­li­za­cje, zosta­ły wyko­rzy­sta­ne moty­wy cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Bra­zy­lii, a więc pla­ża, pia­sek i kar­na­wa­ło­wy pió­ro­pusz rodem z Rio.  Auto­rem zdjęć pla­żo­wej kolek­cji jest Mar­cin Kemp­ski, a za pro­duk­cję odpo­wia­da agen­cja I like Pho­to Gro­up.

4F_lookbook_150514-88389

Wśród pro­po­zy­cji domi­nu­je pale­ta nasy­co­nych barw limon­ki, oran­żu, kora­lo­wej czer­wie­ni, fio­le­tu i tur­ku­su, sto­no­wa­na odro­bi­ną kla­sy­ki w odcie­niach czer­ni i bie­li. Nato­miast pre­zen­to­wa­ne faso­ny to przede wszyst­kim dwu­czę­ścio­we stro­je kąpie­lo­we, któ­rych ele­men­ty moż­na ze sobą dowol­nie zesta­wiać. Ich wzo­ry oscy­lu­ją wokół moty­wów etnicz­nych, roz­my­tych ele­men­tów kwia­to­wych i akcen­tów mary­nar­skich z prze­wa­gą spor­to­wej sty­li­sty­ki. Kolek­cja dedy­ko­wa­na jest rów­nież męż­czy­znom, dla­te­go wśród pla­żo­wych pro­po­zy­cji nie zabra­kło dłuż­szych, tek­styl­nych kąpie­ló­wek, jak i szor­tów, wyko­na­nych z ela­stycz­nych, szyb­ko­sch­ną­cych mate­ria­łów. Męska część jest bar­dziej sto­no­wa­na i bazu­je na wzo­rach w kra­tę lub gra­dien­to­wych przej­ściach kolo­ry­stycz­nych, oscy­lu­ją­cych wokół bie­li, czer­ni oraz odcie­ni błę­ki­tu i sele­dy­nu. Pla­żo­we pro­po­zy­cje zawie­ra­ją tak­że sze­ro­ki wybór kolo­ro­wych, casu­alo­wych szor­tów i wygod­nych topów,  T-shir­ty peł­ne są haseł moty­wu­ją­cych do upra­wia­nia aktyw­no­ści spor­to­wej  i róż­no­barw­nych prin­tów. Ceny ubrań dostęp­nych w ramach kolek­cji waha­ją się w prze­dzia­le od 24,90 do 79,90 pln.

4F_lookbook_150514-88153-683x1024
4F_lookbook_150514-88342-683x1024
4F_lookbook_150514-88574-683x1024
4F_lookbook_150514-88613-683x1024

For Vers-24, War­saw

_____
WIĘCEJ:
4f.com.pl
POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy