Piżama party

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Gra­fi­ka: Ivan  Tor­chi­lov

3

Minio­ny sezon upły­nął pod zna­kiem tren­du na zmy­sło­we, budu­aro­we ele­men­ty gar­de­ro­by, takie jak koron­ko­we sukien­ki czy bie­liź­nia­ne topy. Na wio­snę przy­szedł wresz­cie czas na … piża­my. Takie sko­ja­rze­nia nasu­wa­ją nam się, kie­dy oglą­da­my pro­po­zy­cje słyn­nych domów mody. Piża­mo­wy trend lan­su­je Balen­cia­ga i Hus­se­in Cha­lay­an – w ich kolek­cjach znaj­dzie­my ogrom­ne koszu­le, tro­chę przy­po­mi­na­ją­ce te rodem z męskiej sza­fy; kobie­cy pier­wia­stek zdra­dza w nich jedy­nie sub­tel­ny koł­nie­rzyk i man­kie­ty.

1
2

Don­na Karan i Micha­el Kors idą o krok dalej – pro­po­nu­ją nam sek­sow­ne dam­skie koszu­le z głę­bo­ki­mi dekol­ta­mi, zaś Nina Ric­ci i Tod’s to już z kolei bar­dzo dziew­czę­ce tuni­ki do złu­dze­nia podob­ne do noc­nych koszul, któ­re kie­dyś nosi­ły nasze mamy i bab­cie.

2

1

Kolor i fason? W sypial­ni okre­ślo­ny dress code nie obo­wią­zu­je, ale pro­jek­tan­ci kur­czo­wo trzy­ma­ją się czy­stej bie­li i jasne­go błę­ki­tu, na bazie któ­rych budu­ją pro­ste faso­ny, zdo­bio­ne co naj­wy­żej deli­kat­ny­mi hafta­mi lub koron­ka­mi. Naj­więk­szą zale­tą tych pro­jek­tów jest fakt, że może­my, a nawet powin­ny­śmy, nosić je przede wszyst­kim poza sypial­nią. „Lazy day” nabie­ra w tym wypad­ku zupeł­nie nowe­go zna­cze­nia!

4q

Book: The MR Por­ter-Paper back, blo­use: Micha­el Kors, bra: Dolce&Gabanna, sho­es: Zara, bag: Sophie Hul­me, jewel­le­ry: Maria Black, cosme­tics: The Lau­dress

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy