Pierwszy powiew wiosny: pastelowe barwy w kolekcji Intimissimi

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

pobrane

Czy ist­nie­je kamień, któ­ry bar­dziej koja­rzy się ze szla­chet­ną kla­sy­ką i kobie­cym powa­bem niż pięk­na per­ła? Naj­now­sza kolek­cja Inti­mis­si­mi na wio­snę rów­nież łączy w sobie te dwie cechy, nio­sąc za sobą powiew świe­żo­ści. Wśród pro­po­zy­cji mar­ki domi­nu­je sub­tel­na i deli­kat­na gama kolo­ry­stycz­na w towa­rzy­stwie mięk­kich, kunsz­tow­nych tka­nin i całe­go wachla­rza lek­kich akcen­tów z koron­ki. Pudro­wy róż, sele­dyn i kre­mo­we odcie­nie bie­li zdo­bią mode­lu­ją­ce syl­wet­kę biu­sto­no­sze, jak rów­nież majt­ki w sty­lu knic­kers i uro­cze hal­ki baby­doll. Wio­sen­na kolek­cja Inti­mis­si­mi to dowód na to, że nic tak nie pod­kre­śla pięk­na kobie­ce­go cia­ła jak ide­al­na bie­li­zna.

PicMonkey Collage


For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
„BE PARISIAN” – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO STYLU PARYŻANKI
GORĄCE TRENDY NA WIOSNĘ I LATO 2015
CODZIENNY LOOK – GRANATOWY PŁASZCZKomentarze

komen­ta­rzy