Pierwsza w Polsce francuska restauracja PAUL powstanie w Warszawie

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: pinterest.com, instagram.com

Noua-Brutarie-Paul-Romana

Już wkrót­ce w War­saw Finan­cial Cen­ter będzie­cie mogły zjeść naj­bar­dziej fan­cy śnia­da­nie w swo­im życiu. Wszyst­ko dzię­ki PAUL, fran­cu­skiej pie­kar­ni i restau­ra­cji, zna­nej na całym świe­cie, pro­spe­ru­ją­cej już od 126 lat we wszyst­kich zakąt­kach świa­ta. W Pol­sce to będzie pierw­sza sie­dzi­ba i miej­my nadzie­je, że nie ostat­nia. Czar­ne ele­ganc­kie witry­ny to syno­nim naj­lep­szych wypie­ków i znak roz­po­znaw­czy mar­ki Paul. Inwe­sto­rzy mają ambi­cję spra­wie­nia, by nowe miej­sce sta­ło się jed­nym z naj­mod­niej­szych miejsc na mapie War­sza­wy, tak jak mia­ło to miej­sce w Waszyng­to­nie, Sin­ga­pu­rze czy Medio­la­nie. Loka­li­za­cja na pierw­szą tego typu restau­ra­cje jest ide­al­na, ponie­waż War­saw Finan­cial Cen­ter znaj­du­je się w samym cen­trum mia­sta u zbie­gu ulic Emi­lii Pla­ter i Świę­to­krzy­skiej. W menu znaj­dziesz ofer­ty dań śnia­da­nio­wych, lun­cho­wych i obia­do­wych, wzbo­ga­co­nej o wyro­by pie­kar­ni­czo-cukier­ni­cze, wytraw­ne i słod­kie tar­ty, świe­że kanap­ki i sałat­ki przy­go­to­wy­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem lokal­nych skład­ni­ków.

Otwarcie przewidziano na 22 lipca 2015 roku.

IMG_9181.PNG
IMG_9182.PNG
IMG_9183.PNG

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy