Pielęgnacja skóry w każdym wieku

Nie ma jednej słusznej zasady, która określałaby, jak pielęgnować skórę przez całe życie. Każdy wiek rządzi się swoimi prawami, a nasza skóra na różnych etapach życia potrzebuje innej pielęgnacji. Zobaczcie jak prawidłowo dbać o nią w każdym wieku.

20+

Bio­der­ma Sebium Hydra krem, Via­nek łago­dzą­cy ole­jek do dema­ki­ja­żu

W wie­ku lat dwu­dzie­stu mało kto myśli o upły­wa­ją­cym cza­sie. Jed­nak błę­dy w pie­lę­gna­cji, któ­re popeł­nia­my w mło­dym wie­ku, odbi­ją się na wyglą­dzie naszej skó­ry w przy­szło­ści. Mając dwa­dzie­ścia lat, war­to przede wszyst­kim poznać rodzaj swo­jej cery i sta­rać się w codzien­nej pie­lę­gna­cji odpo­wia­dać na jej potrze­by. Waż­ne jest codzien­ne nawil­ża­nie skó­ry nie tyl­ko na zewnątrz, ale rów­nież od wewnątrz. Klu­czo­we jest więc wyro­bie­nie w sobie nawy­ku picia odpo­wied­niej ilo­ści pły­nów każ­de­go dnia.

Wybie­ra­jąc pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji, naj­le­piej sta­wiać na te nawil­ża­ją­ce. Sucha i odwod­nio­na skó­ra jest naj­bar­dziej podat­na na upły­wa­ją­cy czas, i naj­szyb­ciej widać na niej jego złe ozna­ki.

Do oczysz­cza­nia skó­ry naj­le­piej wybie­rać pro­duk­ty na bazie ole­jów. Szu­ka­jąc odpo­wied­nie­go kre­mu, war­to zwró­cić uwa­gę na ten, któ­ry w swo­im skła­dzie zawie­ra wita­mi­nę C oraz E. Skó­ra w tak mło­dym wie­ku nie wyma­ga jesz­cze kre­mów prze­ciw­zmarszcz­ko­wych, ale war­to zaopa­trzyć się w pro­dukt, któ­ry będzie opóź­niał pro­ce­sy sta­rze­nia.

30+

Min­cer VITACINFUSION krem na dzień, Gale­nic CELL CAPITAL krem pod oczy

Pierw­sze zmarszcz­ki mimicz­ne z regu­ły wywo­łu­ją pani­kę. Skó­ra, któ­ra jesz­cze nie­daw­no była bez ska­zy, nagle zaczy­na się sta­rzeć. Mając trzy­dzie­ści lat nale­ży do codzien­nej pie­lę­gna­cji dołą­czyć pro­duk­ty, któ­re będą solid­ną bro­nią prze­ciw­zmarszcz­ko­wą. Skład­ni­ki, na któ­re war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, to: kwas hia­lu­ro­no­wy, reti­nol, koen­zym Q10 oraz wita­mi­ny E i C. Trze­ba pamię­tać rów­nież, aby do oczysz­cza­nia twa­rzy uży­wać pro­duk­tów na bazie ole­jów,  któ­re poma­ga­ją w budo­wie barie­ry hydro­li­pi­do­wej, a ta chro­ni skó­rę przed dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych.

40+

LIERAC krem do cery suchej i bar­dzo suchej, LA PRAIRIE CELLULAR SWISS ICE CRYSTAL suchy ole­jek

Jeże­li przez ostat­nie dwa­dzie­ścia lat codzien­na pie­lę­gna­cja była prze­pro­wa­dza­na pra­wi­dło­wo, skó­ra  w wie­ku lat czter­dzie­stu może wyglą­dać pro­mien­nie i zdro­wo. Drob­ne zmarszcz­ki są nie­unik­nio­ne, ale ist­nie­ją spo­so­by na ich reduk­cję.

Przede wszyst­kim nale­ży zadbać o to, aby kosme­ty­ki, któ­rych uży­wa­my, poma­ga­ły w pro­duk­cji kola­ge­nu. To wła­śnie ten skład­nik odpo­wie­dzial­ny jest za ela­stycz­ność skó­ry. Waż­ne jest, aby pie­lę­gno­wać nie tyl­ko skó­rę twa­rzy, ale pamię­tać rów­nież o szyi i dekol­cie.

Ponie­waż nasz orga­nizm ma coraz więk­szy pro­blem z utrzy­ma­niem odpo­wied­nie­go pozio­mu wody, bar­dzo istot­ne jest picie odpo­wied­niej ilo­ści pły­nów i sto­so­wa­nie pro­duk­tów sil­nie nawil­ża­ją­cych.

50+

AURIGA FLAVO-C for­te serum, YOSKINE KIREI LIFTING krem dzień/noc

W wie­ku lat pięć­dzie­się­ciu nie da się ukryć oznak upły­wa­ją­ce­go cza­su. Moż­na jed­nak spra­wić, aby skó­ra, mimo zmarsz­czek, wyglą­da­ła pro­mien­nie. Waż­ne jest połą­cze­nie dzia­łań prze­ciw­zmarszcz­ko­wych z bar­dzo inten­syw­nym nawil­ża­niem. Po pięć­dzie­siąt­ce nale­ży wybie­rać pro­duk­ty dobrej jako­ści i nie oszczę­dzać na codzien­nej pie­lę­gna­cji. Na noc nale­ży sto­so­wać skon­cen­tro­wa­ne, sil­nie dzia­ła­ją­ce kosme­ty­ki, któ­re będą poma­ga­ły w spły­ca­niu zmarsz­czek. Do pie­lę­gna­cji war­to włą­czyć rów­nież kosme­ty­ki z reti­no­lem. To wła­śnie ten skład­nik uzna­wa­ny jest w kosme­ty­ce za jedy­ną, sku­tecz­ną broń prze­ciw­zmarszcz­ko­wą.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Kola­że: Vers-24

Źró­dło zdjęć: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy