MakijażUroda

Piękno nagiej cery – Sisley Paris Phyto – Teint Nude

Subtelne, satynowe wykończenie i efekt nagiej skóry? Teraz to możliwe. Najnowszy podkład marki Sisley Paris to obietnica makijażu tak lekkiego i niedostrzegalnego, że skóra zdaje się być naga. Wszystko to dzięki wyjątkowej konsystencji na bazie wody, która wyrównuje cerę, nadając jej wygląd naturalnie idealnej skóry. Jednocześnie, produkt wspaniale nawilża skórę, dodając jej energii i witalności, dzięki czemu cera niemal natychmiast staje się piękniejsza. Jego lekka, nawilżająca formuła zapewnia komfort na co dzień i pozwala na budowanie krycia.

Piękno nagiej cery - Sisley Paris Phyto - Teint Nude

Pięk­no nagiej cery – Sisley Paris Phy­to – Teint Nude

Ta nie­za­wod­na, nie­wi­docz­na i ultra-zmy­sło­wa for­mu­ła Phy­to-Teint Nude wykra­cza poza natu­ral­ną per­fek­cję, spra­wia­jąc, że ide­al­na cera sta­je się osią­gal­na. Dzię­ki połą­cze­niu dzia­ła­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go i kolo­ru, maki­jaż zysku­je natu­ral­ny efekt. Pod­kład jest led­wo wyczu­wal­ny na skó­rze, a odcie­nie ide­al­nie się do niej dopasowują.

Phy­to-Teint Nude daje sub­tel­ny rezul­tat i pozwa­la wykre­ować nie­ska­zi­tel­ny wygląd. Jest niczym deli­kat­na woal­ka kolo­ru, któ­ry nie masku­je, a jedy­nie pod­kre­śla pięk­no Two­jej skó­ry. Dzię­ki takie­mu sub­tel­ne­mu wykoń­cze­niu, pod­kład zapew­nia zupeł­nie nowy wymiar maki­ja­żu. Jego jed­no­li­ta kon­sy­sten­cja wyrów­nu­je cerę, zapew­nia­jąc jej rów­no­wa­gę. W efek­cie, skó­ra sta­je się gład­sza i peł­na bla­sku, zmie­rza­jąc ku natu­ral­nej per­fek­cji. Jak to moż­li­we? Trans­pa­rent­ne, wygła­dza­ją­ce mikro­czą­stecz­ki z efek­tem „blur” roz­pra­sza­ją świa­tło, dzia­ła­jąc w połą­cze­niu z pokry­tym dro­bin­ka­mi tal­kiem oraz żelem hek­to­ry­to­wym, któ­re wygła­dza­ją skó­rę i tuszu­ją nie­do­sko­na­ło­ści, pod­czas, gdy krysz­tał­ki Miki odbi­ja­ją świa­tło zapew­nia­jąc natu­ral­ny efekt bla­sku. Za deli­kat­ny efekt kry­ją­cy, natu­ral­ną korek­tą nie­do­sko­na­łość oraz trwa­łość odpo­wia­da­ją powle­ka­ne pig­men­ty i skład­ni­ki lipo­fil­ne. Dzię­ki temu, przej­rzy­sty, lek­ki i ultra-natu­ral­ny Phy­to-Teint Nude otu­la cerę deli­kat­nym woalem, któ­ry tuszu­je nie­do­sko­na­ło­ści, rów­no­cze­śnie nie zakry­wa­jąc struk­tu­ry skó­ry i cera wyglą­da tak świe­żo, jak nigdy wcześniej.

Nie ma nic lep­sze­go dla cery, niż natu­ral­ność, któ­ra  spo­ty­ka zdro­wą skó­rę. For­mu­ła Phy­to-Teint Nude przy­cią­ga i zatrzy­mu­je wodę w skó­rze, zapew­nia­jąc jej nawil­że­nie przez cały dzień. Lek­ka for­mu­ła opra­co­wa­na przez Labo­ra­to­ria Sisley Paris zawie­ra: kom­pleks Hydro-Booster zawie­ra­ją­cy Kwas Hia­lu­ro­no­wy i Kon­jac, któ­ry zatrzy­mu­je wodę już obec­ną w naskór­ku oraz kom­pleks Aqua-Lock, któ­ry przy­cią­ga wodę ze śro­do­wi­ska dzię­ki eks­trak­tom z Mię­ty Wod­nej oraz cukrom pocho­dze­nia roślin­ne­go. W efek­cie, skó­ra sta­je się nawil­żo­na na powierzch­ni, z wyraź­nym efek­tem wypeł­nie­nia. W dodat­ku, z cza­sem  efekt wzmac­nia­ny jest przez kom­pleks „Vita-Light” – pie­lę­gna­cyj­ny kok­tajl, któ­ry poma­ga oży­wić skó­rę. Stwo­rzo­ny na bazie eks­trak­tu z Kiwi boga­te­go w mine­ra­ły i wita­mi­ny, któ­re popra­wia­ją jakość skó­ry  oraz eks­trak­tu z Ace­ro­li, któ­ry zawie­ra orga­nicz­ne kwa­sy wzmac­nia­ją­ce blask.

Pod­kład Sisley Paris Phy­to-Teint Nude to 12 odcie­ni w 3 tonach (Chłod­ny, Neu­tral­ny, Cie­pły), a tak­że aż 8 pozio­mów inten­syw­no­ści od 000 do 8, któ­re pasu­ją do sze­ro­kiej gamy odcie­ni skóry.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Sisley Paris Ecological Compound Advanced Formula - nowa, doskonalsza odsłona kultowej emulsji

Mar­ka Sisley pre­zen­tu­je nową, jesz­cze bar­dziej zaawan­so­wa­ną for­mu­łę swo­je­go świa­to­we­go best­sel­le­ra. Moc­niej­sza, bar­dziej kom­plet­na, a jed­no­cze­śnie uni­wer­sal­na i zaawan­so­wa­na for­mu­ła Eco­lo­gi­cal Com­po­und gwa­ran­tu­je wyjąt­ko­wą sku­tecz­ność w oddzia­ły­wa­niu na eko­sys­tem skó­ry. Już od chwi­li powsta­nia, a…
Więcej
Uroda

Tarcza ochronna dla Twojej skóry - Sisley Paris All Day All Year

Miej­skie życie to praw­dzi­we wyzwa­nie dla naszej skó­ry – i to każ­de­go dnia. Nara­żo­na jest bowiem na nie­ustan­ne dzia­ła­nie szko­dli­wych czyn­ni­ków zewnętrz­nych, takich jak polu­tan­ty, pro­mie­nie UV czy dym papie­ro­so­wy, zakłó­ca­ją­ce pro­ces odno­wy komó­rek i…
Więcej
ModaUroda

Gdy ciepło podkreśla piękno włosów - odbudowujący i termoochronny The Cream 230 Hair Rituel by Sisley Paris

A gdy­by tak cie­pło rege­ne­ro­wa­ło wło­sy? Naj­now­sza wyjąt­ko­wa, inno­wa­cyj­na for­mu­ła wzmac­nia­ją­cą Sisley Paris jest prze­zna­czo­na nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Hair Ritu­el by Sisley The Cre­am 230, dzia­ła­jąc pod wpły­wem cie­pła chro­ni i odbu­do­wu­je wło­sy. Obecnie…
Więcej