ModaNewsroom

Pięknie śnić – 10 marek z najpiękniejszymi piżamami

Jesienią i zimą dni stają się krótsze, bardziej ponure, a wieczory oraz poranki chłodniejsze. Znacznie częściej marzymy wtedy o leniwych popołudniach spędzanych w domowym zaciszu i poszukujemy przytulnych, wygodnych piżam. To dzięki nim prozaiczne, wieczorne rytuały i sen stają się prawdziwą celebracją i przyjemnością. Specjalnie dla Was Vers-24 odkrywa 10 marek z najpiękniejszymi piżamami, które sprawią, że będziecie pięknie śnić. 

marki z najpiękniejszymi piżamami, gdzie kupić piękną piżamę?

Naj­słod­sze i naj­bar­dziej uro­cze piża­my dla osób w każ­dym wie­ku bez wąt­pie­nia znaj­dzie­cie w Oysho. Mar­ka, któ­ra powsta­ła aż 17 lat temu, two­rzy mod­ne, ale przede wszyst­kim wygod­ne piża­my wyso­kiej jako­ści – od plu­szo­wych, zabaw­nych bluz i dre­sów, po zwie­rzę­ce szla­fro­ki i aksa­mit­ne, ele­ganc­kie koszule.

 Oysho

Oysho

Mini­ma­li­stycz­ne, kla­sycz­ne, baweł­nia­ne piża­my dla męż­czyzn, kobiet oraz dzie­ci znaj­dzie­cie rów­nież w skle­pie Zara Home. W kolek­cjach domi­nu­ją wyso­kiej jako­ści baweł­na, przy­tłu­mio­ne, pudro­we kolo­ry, sza­ro­ści oraz biel – dla tych, któ­rzy cenią sobie pro­sto­tę, szcze­gól­nie pod­czas snu.

Zara Home

Zara Home

Sle­epy Jones to mar­ka zało­żo­na w 2013 roku przez Andy’ego Spa­de­’a i jego dłu­go­let­nich współ­pra­cow­ni­ków Antho­ny­’e­go Sper­du­tie­go i Cha­da Buri. Razem stwo­rzy­li kolek­cję noc­nej odzie­ży i bie­li­zny dla męż­czyzn i kobiet, inspi­ro­wa­nych sty­lem życia arty­stów. Piża­my Sle­epy Jones mogą stać się Two­im codzien­nym uni­for­mem do czy­ta­nia, pisa­nia czy malo­wa­nia – nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś w sypialni.

Sleepy Jones

Sle­epy Jones

Austra­lij­ka i zało­ży­ciel­ka mar­ki Desmond & Demp­sey, Mol­ly God­dard, do per­fek­cji opa­no­wa­ła wie­dzę jak nosić piża­mę cały dzień. Jej piża­my zna­ne są ze świet­nych nadru­ków, wyszczer­bio­nych baweł­nia­nych tka­nin, a tak­że wygod­nych i dopa­so­wa­nych kro­jów, w któ­rych będziesz wyglą­dać sty­lo­wo nawet poza sypialnią.

Desmond & Dempsey

Desmond & Dempsey

Mor­pho + Luna to „dziec­ko” fran­cu­sko-wło­skie­go duetu Céci­le Gavaz­zi Dac­cò i Caro­li Bot­to Poala Voli, a jed­no­cze­śnie luk­su­so­wa mar­ka rodem z lon­dyń­skie­go sty­lu życia, połą­czo­na z boga­tym dzie­dzic­twem rodzin­nym we wło­skim kra­wiec­twie, z uwa­gi na korze­nie zało­ży­cie­lek – obie w rodzi­nie mia­ły do czy­nie­nia z prze­my­słem tek­styl­nym, a więc dosko­na­le rozu­mie­ją zna­cze­nie jako­ści oraz  doce­nia­ją tka­ni­ny i deta­le. Piża­my Mor­pho + Luna powsta­ją z wyra­fi­no­wa­nych i dopra­co­wa­nych pro­du­ko­wa­nych we Wło­szech. W dodat­ku mar­ka współ­pra­cu­je z arty­sta­mi – mala­rza­mi, m.in. Tomem Gallant’em i swo­je piża­my two­rzy inspi­ru­jąc się obra­za­mi wiel­kich mistrzów.

Morpho + Luna

Mor­pho + Luna

Czas na Pol­ską mar­kę! Luna­by to mała, rodzin­na fir­ma któ­ra powsta­ła z potrze­by posia­da­nia pięk­nych, ale i wygod­nych piżam. Każ­da z nich two­rzo­na jest z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią przy współ­pra­cy ze zna­ko­mi­ty­mi spe­cja­li­sta­mi. Dzię­ki piża­mom Luna­by zaczniesz doce­niać siłę rytu­ałów, pro­stych przy­jem­no­ści i polu­bisz poran­ki w myśl, że każ­dy dzień i noc war­te są celebrowania.

Lunaby

Luna­by

Siân Esther Lon­don to mar­ka z pięk­ną i ele­ganc­ką bie­li­znę noc­ną dla wyra­fi­no­wa­nych kobiet, a przy tym wspie­ra nie­za­leż­ne kobie­ty, speł­nia­jąc ich marze­nia. Piża­my Siân to syno­nim kom­for­tu i bez­pie­czeń­stwa któ­re spra­wia­ją, że kobie­ty czu­ją się pięk­nie w środ­ku, ale i na zewnątrz- możesz nosić je od pla­ży, po uli­cę i do snu. Kla­sycz­ne ubra­nia noc­ne, ale z nowo­cze­sny­mi akcen­ta­mi; otu­la­ją i two­rzo­ne są wyłącz­nie z natu­ral­nych mate­ria­łów, takich jak jedwab, baweł­na czy len.

Siân Esther London

Siân Esther London

Più to nowo­cze­sna, szy­kow­na mar­ka prze­zna­czo­na dla osób lubią­cych wygo­dę, mak­sy­mal­nie skon­cen­tro­wa­na na per­fek­cyj­nie dopa­so­wa­nych piża­mach. Zało­żo­na przez dwój­kę przy­ja­ciół – Gabriel­lę i Vale­rie – któ­re podzie­la­ją pasję do pięk­nej, a jed­no­cze­śnie funk­cjo­nal­nej odzie­ży i miłość do piżam. Każ­dy ele­ment kolek­cji Più jest inspi­ro­wa­ny jest wie­lo­kul­tu­ro­wo­ścią: od tka­nin, poprzez guzi­ki czy wycię­cia, a  każ­dy ele­ment jest dobra­ny tak sta­ran­nie, by two­rzyć jedy­nie naj­lep­sze piżamy.

PIU Lifestyle

PIU Life­sty­le

Po wie­lu latach pra­cy w bran­ży modo­wej, Ale­xan­dria McLe­od posta­no­wi­ła stwo­rzyć swo­ją wła­sną kolek­cję piżam, Three J NYC. I cho­ciaż od zawsze uwiel­bia­ła ubra­nia dla dzie­ci, zawsze marzy­ła o stwo­rze­niu pięk­nej i ory­gi­nal­nej linii noc­nej, z uwa­gi na to, że to ona była dużą czę­ścią jej dzie­ciń­stwa – zapach szam­po­nu na świe­żo umy­tych wło­sach, kubek świe­żej kawy czy week­en­do­we poran­ki i leni­we śnia­da­nia – więk­szość z jej ulu­bio­nych wspo­mnień mia­ło zwią­zek wła­śnie z piża­ma­mi. W ten spo­sób powsta­ły kolek­cje roman­tycz­nych, abso­lut­nie uro­czych i deli­kat­nych koszul noc­nych i piżam, wśród któ­rych domi­nu­je róż, jasny błę­kit oraz biel.

 Three J NYC

Three J NYC

Susan Beischel to kolej­na kobie­ta-pro­jek­tant i przed­się­bior­ca, któ­ra zało­ży­ła luk­su­so­wą mar­kę Skin. Jej nazwa ide­al­nie odda­je każ­dą z kolek­cji, do któ­rych stwo­rze­nia uży­wa wyłącz­nie mięk­kich, natu­ral­nych tka­nin, orga­nicz­nej baweł­ny  oraz wyra­fi­no­wa­nych kro­jów. Piża­my Skin to efekt inspi­ra­cji natu­rą; moż­na nosić je do spa­nia, ale rów­nież iść w nich na lunch czy nosić od rana do nocy. Koją­ce ubra­nia noc­ne  zapew­nia­ją skó­rze kom­fort i otu­la­ją ją 24 godzi­ny na dobę.

Skin

Skin

 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy