UrodaWłosy

Piękne włosy po zimie

Pięk­ne wło­sy są naszą wizy­tów­ką – dla­te­go na praw­dę war­to o nie zadbać, szcze­gól­nie po zimie, kie­dy nara­żo­ne były na czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wiatr i mróz. Jeśli Two­je wło­sy wyglą­da­ją gorzej niż zwy­kle a ty nie masz ocho­ty cho­wać zimo­wej czap­ki do sza­fy, przy­cho­dzi­my Ci z pomo­cą. Wystar­czy, że sys­te­ma­tycz­nie o nie zadbasz z odpo­wied­ni­mi pro­duk­ta­mi a Two­je wło­sy odży­ją i odzy­ska­ją poprzed­ni blask. 

Piękne włosy po zimie

Szam­pon to pierw­szy krok w pie­lę­gna­cji – waż­ne, by był eks­tre­mal­nie nawil­ża­ją­cy, tak jak SPIDER SILK & HYALURON SHAMPOO od Cla­re­na. To hia­lu­ro­no­wy szam­pon z jedwa­biem paję­czym prze­zna­czo­ny do mycia i pie­lę­gna­cji wło­sów suchych i znisz­czo­nych. Boga­ty w skład­ni­ki nawil­ża­ją­ce takie jak nisko­czą­stecz­ko­wy kwas hia­lu­ro­no­wy i Pen­ta­vi­tin®, chro­ni wło­sy przed utra­tą wil­go­ci i wygła­dza je. Jedwab z paję­czej sie­ci spra­wia, że wło­sy po myciu są gład­kie i nie plą­czą się, dodat­ko­wo są jesz­cze lepiej chro­nio­ne przed nie­ko­rzyst­nym wpły­wem śro­do­wi­ska i utra­tą wody. Dosko­na­le spraw­dzi się tak­że szam­pon nawil­ża­ją­co – odżyw­czy na bazie 10 esen­cji roślin­nych i skład­ni­ków natu­ral­nych Beaua 10 Essen­ces Tsu­ba­ki. Recep­tu­ra opar­ta na bazie sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych 10 eks­trak­tów roślin­nych i sub­stan­cji natu­ral­nych zawie­ra­ją­ca olej­ki ete­rycz­ne. Ten nawil­ża­ją­cy szam­pon natu­ral­nie odży­wia każ­dy rodzaj wło­sów. Wzbo­ga­co­ny orga­nicz­ny­mi esen­cja­mi, posia­da sil­ne wła­ści­wo­ści odży­wia­ją­ce, poma­ga­jąc uszko­dzo­nym włosom.

To ide­al­ny czas na to, aby zamiast codzien­nej odżyw­ki do wło­sów użyć spe­cjal­nej maski. KLORANE MASKA NA BAZIE WYCIĄGU Z DRZEWA EGIPSKIEGO ma wyso­ką zawar­to­ścią wycią­gu z nasion drze­wa egip­skie­goo potwier­dzo­nych kli­nicz­nie  wła­ści­wo­ściach wzmac­nia­ją­cych wło­sy. Inten­syw­nie pie­lę­gnu­je i rege­ne­ru­je wło­sy. Wzbo­ga­co­na jest  o roślin­ny kom­pleks odbu­do­wu­ją­cy, któ­ry dogłęb­nie pene­tru­jąc włók­no wło­sa wypeł­nia ubyt­ki w kera­ty­nie i uszczel­nia wierzch­nią war­stwę wło­sa. Głę­bo­ko odży­wio­ne i wzmoc­nio­ne wło­sy sta­ją się mięk­kie i elastyczne.

Tak­że DEEP PENETRATING RECONSTRUCTOR od Joico to jedy­na w swo­im rodza­ju maska odbu­do­wu­ją­ca, napra­wia­ją­ca i uzu­peł­nia­ją­ca uszko­dzo­ne wło­sy. Szcze­gól­nie pole­ca­na do wło­sów znisz­czo­nych obrób­ką ter­micz­ną, środ­ka­mi che­micz­ny­mi i  szko­dli­wy­mi wpły­wa­mi śro­do­wi­ska, wło­sów zmę­czo­nych, łam­li­wych i  deli­kat­nych. Dostar­cza wło­so­wi 19 ami­no­kwa­sów w celu odbu­do­wy jego uszko­dzo­nych lub znisz­czo­nych frag­men­tów oraz nie wypłu­ku­je koloru.

Super Strong™ Tre­at­ment od Paul Mit­chell to coty­go­dnio­wa kura­cja wzmac­nia­ją­ca, w skład któ­rej wcho­dzi kom­pleks Super Strong™, pro­te­iny, ami­no­kwa­sy i lipi­dy. Kura­cja wni­ka głę­bo­ko w korę i odbu­do­wu­je wewnętrz­ną struk­tu­rę znisz­czo­ne­go wło­sa. Uni­ka­to­wy kom­pleks Super Strong™ zawie­ra hydro­li­zo­wa­ne pro­te­iny roślin­ne, któ­re wni­ka­ją w korę wło­sa i nawad­nia­ją go od środ­ka, jed­no­cze­śnie nawil­ża­jąc i wzmac­nia­jąc łuskę. Wyciąg z nasion morin­gi (Morin­ga Pte­ry­go­sper­ma) to egzo­tycz­ny, tro­pi­kal­ny eks­trakt o udo­wod­nio­nym dzia­ła­niu zabez­pie­cza­ją­cym wło­sy przed zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska i znisz­cze­nia­mi spo­wo­do­wa­ny­mi pro­mie­nio­wa­niem UV, dodat­ko­wo wzmac­nia i odży­wia włosy.

Wie­lo­funk­cyj­ny ole­jek HUILE PRODIGIEUSE od NUXE spra­wi jesz­cze więk­szą przy­jem­ność Two­im wło­som. Zapew­nia ogól­ną popra­wę kon­dy­cji wło­sów, potwier­dzo­ną przez sty­li­stów. Ole­jek nało­żo­ny jako maska – raz lub dwa razy w tygo­dniu  10 minut przed myciem wło­sów oraz jako ostat­ni etap pie­lę­gna­cji apli­ko­wa­ny na koń­ców­ki wło­sów dwa razy w tygo­dniu – daje olśnie­wa­ją­ce rezul­ta­ty. For­mu­łę olej­ku uzu­peł­nio­no o nowy skład­nik: ole­jek Tsubakio wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach odżyw­czych i przeciwstarzeniowych.

Tekst: Lau­ra Osakowicz/materiały prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej
Uroda

Permanentna koloryzacja włosów w 10 minut – NOWOŚĆ od JOICO

Per­ma­nent­na kolo­ry­za­cja, któ­ra zakry­je 100% siwi­zny, utrzy­ma się na wło­sach tyle, co stan­dar­do­wa kolo­ry­za­cja oraz nada wło­som blask – to wszyst­ko, i… wię­cej, otrzy­masz z NOWOŚCIĄ od JOICO, czy­li abso­lut­nym hitem JOICO Lumi10. Obec­ne realia…
Więcej