Zewsząd ata­ku­ją nas rekla­my, mówią­ce, że wło­sy muszą być sil­ne, lśnią­ce, zdro­we „aż po same koń­ce”, zadba­ne i o dużej obję­to­ści. Czy jed­nak zdro­wie jest jedy­nym kry­te­rium, jakie sta­wia­my oce­nia­jąc czy czy­jeś wło­sy są pięk­ne czy też nie?

I tak i nie. Nie­wąt­pli­wym fak­tem nie do oba­le­nia jest, że zdro­we wło­sy wyglą­da­ją o nie­bo lepiej od tych nie­zad­ba­nych. Nie zmie­nia to jed­nak nic w kwe­stii ucze­sa­nia. Liczy się nie tyl­ko struk­tu­ra same­go wło­sa, ale rów­nież jego for­ma. Dla­cze­go jed­nak

modne fryzury

są takie waż­ne? Co w nich takie­go istot­ne­go?

Otóż w dzi­siej­szych cza­sach fry­zu­ra jest nie tyl­ko spo­so­bem zapa­no­wa­nia nad wło­sa­mi (jak ją do nie­daw­na trak­to­wa­ło wie­lu męż­czyzn). Nasza fry­zu­ra nie powin­na być potrak­to­wa­na po maco­sze­mu, ponie­waż sta­no­wi ona ele­ment nasze­go out­fi­tu i może zawa­żyć na tym, w jaki spo­sób zosta­nie­my oce­nio­ne. Przy­kła­do­wo w nie­któ­rych bran­żach obo­wią­zu­je dress code doty­czą­cy nie tyl­ko ubra­nia, ale i wło­sów. Zwy­kle recep­cjo­nist­ki, ste­war­des­sy i kel­ner­ki muszą mieć zwią­za­ne lub spię­te wło­sy, naj­le­piej w kucyk albo w kok. To świad­czy o pro­fe­sjo­na­li­zmie, jak i rów­nież o higie­nie, co jest nie­zwy­kle istot­ne dla kel­ner­ki w restau­ra­cji.

 

Poza tym, mod­ne fry­zu­ry zapew­nia­ją odpo­wied­nią opra­wę dla naszej twa­rzy i mogą zama­sko­wać jej nie­do­sko­na­ło­ści oraz pod­kre­ślić atu­ty. Wybrać fry­zu­rę dla sie­bie poma­ga­ją mię­dzy inny­mi takie stro­ny, jak vers-24.com. Na ten przy­kład pro­sta grzyw­ka ukry­je zbyt wyso­kie czo­ło i prze­kształ­ci zbyt pocią­głą twarz w bar­dziej okrą­głą. Jed­nak przy sze­ro­kiej szczę­ce pro­sta grzyw­ka może być nie­wska­za­na i może nie inten­cjo­nal­nie wzmac­niać jej efekt, nada­jąc twa­rzy cech zbyt męskich, a może też po pro­stu naj­zwy­czaj­niej nie­ład­nie wyglą­dać.