Pieczony łosoś z posypką chlebowo-boczkową i rukolą z czerwonym grejpfrutem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

2

Skład­ni­ki (2 por­cje):

 •  150 g świe­że­go łoso­sia (filet)
 • 70 g wędzo­ne­go bocz­ku
 • 2 krom­ki pszen­ne­go pie­czy­wa
 • sól, świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz

Sała­ta

 • 100 g ruko­li
 • 1 czer­wo­ny grejp­frut

Sos

 • 3 łyż­ki oli­wy
 • 1 łyż­ka soku z limon­ki
 • skór­ka otar­ta z limon­ki
 • 1 łyżecz­ka musz­tar­dy mio­do­wej
 • sól, czar­ny pieprz

Pora­dy:

Mię­so łoso­sia bez skó­ry dzie­li­my na dwa kawał­ki. Skra­pia­my je paro­ma kro­pla­mi soku z grejp­fru­ta, obta­cza­my w świe­żo zmie­lo­nym pie­przu i soli. Rybę wkła­da­my do naczy­nia żaro­od­por­ne­go (moż­na rów­nież zro­bić papi­lo­ty z folii alu­mi­nio­wej) i pie­cze­my przez 7–10 minut – w zależ­no­ści od gru­bo­ści file­tów – w pie­kar­ni­ku z włą­czo­ną funk­cją gril­lo­wa­nia roz­grza­nym do 180°C.

W tym cza­sie wrzu­ca­my na roz­grza­ną patel­nię pokro­jo­ny w kost­kę boczek, a kie­dy wyto­pi się z nie­go tłuszcz, doda­je­my porwa­ne na drob­ne kawał­ki pie­czy­wo (bez skór­ki) i przy­sma­ża­my razem, aż chleb i boczek się zru­mie­nią, po czym posy­pu­je­my nimi upie­czo­ne­go łoso­sia.

Grejp­fru­ta obie­ra­my ze skór­ki oraz albe­do i kro­imy w pla­stry, któ­re ukła­da­my na obfi­tej ilo­ści ruko­li, a następ­nie całość skra­pia­my emul­sją przy­go­to­wa­ną z oli­wy zmie­sza­nej z sokiem oraz skór­ką z limon­ki, łyżecz­ką musz­tar­dy mio­do­wej, solą i czar­nym pie­przem.

1
c582oc59b4
c582oc59b3
3

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy