Phoebe Philo opuszcza Celine

Phoebe Philo, dyrektor kreatywna Céline poinformowała swój zespół, że opuszcza dom po prezentacji swojej kolekcji na jesień 2018. 

W swo­im ofi­cjal­nym oświad­cze­niu Phi­lo przy­zna­ła, że 10 lat pra­cy dla fran­cu­skie­go domu mody było dla niej nie­zwy­kłym doświad­cze­niem, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie całe­mu zespo­ło­wi za wspól­ną pra­cę. Sło­wa wdzięcz­no­ści wyra­ził rów­nież pre­zes LVMG, Ber­nard Arnault, dla któ­re­go to, co Pho­ebe osią­gnę­ła w cią­gu tych ostat­nich 10 lat dla mar­ki sta­no­wi klu­czo­wy roz­dział w histo­rii Céli­ne. Phi­lo zwró­ci­ła na sie­bie uwa­gę bran­ży jesz­cze kie­dy zaj­mo­wa­ła sta­no­wi­sko dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go Chloé na począt­ku 2000 roku. Do Céli­ne dołą­czy­ła w 2008 roku, po trzy­let­niej prze­rwie od mody, kie­dy to cał­ko­wi­cie sku­pi­ła się na życiu rodzin­nym.  Dzię­ki swo­je­mu zami­ło­wa­niu do mini­ma­li­zmu odmie­ni­ła zupeł­nie dotych­czas prze­cięt­ną mar­kę w urze­ka­ją­cą, skrom­ną modę, z naci­skiem na naj­wyż­szej jako­ści kra­wiec­two inspi­ro­wa­ne męską sza­fą. Co wię­cej, to Phi­lo stoi za suk­ce­sem wie­lu pożą­da­nych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych it-bags domu mody Celi­ne: Phan­tom, Tra­pez czy Trio. Tym samym według ana­li­ty­ków, w cią­gu ostat­nie­go dzie­się­cio­le­cia Phi­lo pomo­gła pod­nieść rocz­ną sprze­daż Céli­ne z oko­ło 200 milio­nów euro do prze­szło ponad 700 milio­nów euro. Uro­dzo­na w Lon­dy­nie pro­jek­tant­ka w 2010 roku po raz dru­gi zdo­by­ła tytuł Bry­tyj­skie­go Pro­jek­tan­ta Roku pod­czas Bri­tish Fashion Awards, by rok póź­niej (w 2011 roku) otrzy­mać mię­dzy­na­ro­do­wą nagro­dę pod­czas CFDA Fashion Awards.

Nikt tak jak Phi­lo nie potra­fił spra­wić, by kobie­ty natych­miast pra­gnę­ły tego, co wpro­wa­dza­ła w swo­ich kolek­cjach. To dzię­ki niej poko­cha­li­śmy spodnie i jean­sy z wyso­ką talią i sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi w sty­lu lat 70, szy­kow­ne bluz­ki z marsz­cze­nia­mi z przo­du, sukien­ki w grec­kim sty­lu z rusty­kal­ny­mi dodat­ka­mi czy buty na kotur­nie.

Jak dono­szą źró­dła, Phi­lo nie pla­nu­je zająć sta­no­wi­ska dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go w innym domu mody, cho­ciaż wśród ludzi bran­ży krą­żą pogło­ski o tym, że mogła­by zasi­lić ste­ry bry­tyj­skie­go domu mody Bur­ber­ry, któ­ry w mar­cu 2018 opusz­cza Chri­sto­pher Bailey. Wśród nazwisk poja­wi­ły się tak­że Simon Por­te Jacqu­emus i Jack McCol­lo­ugh z Pro­en­za Scho­uler, Laza­ro Her­nan­dez- były dyrek­tor arty­stycz­ny Stel­la McCart­ney, Nata­sa Cagalj- zasi­la­ją­cy obec­nie Ports 1961, a tak­że Ila­ria Icar­di- dyrek­tor ds. pro­jek­to­wa­nia w domu mody Vic­to­ria Bec­kham.

Jed­no jest pew­ne – Céli­ne, nawet bez Phi­lo wciąż będzie się pręż­nie roz­wi­jać. I kto­kol­wiek ją zastą­pi, będzie musiał zmie­rzyć się z ogrom­ną spu­ści­zną pro­jek­tant­ki i pięt­nem, jakie odci­snę­ła we fran­cu­skim domu mody przez ostat­nie dzie­się­cio­le­cie.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy