Pharrell Williams kuratorem wystawy w Galerie Perrotin

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: highsnobiety.com

girl_paris_01

Kolej­ne waż­ne wyda­rze­nie, któ­re­go nie moż­na prze­oczyć prze­by­wa­jąc w magicz­nym Pary­żu. Do 25 czerw­ca w Gale­rie Per­ro­tin odby­wa się wysta­wa, któ­rej kura­to­rem jest nikt inny, jak sam muzyk Phar­rell Wil­liams. W prze­strze­ni balo­wej sali XVII – wiecz­ne­go hote­lu Par­ti­cu­lier zoba­czy­my 48 prac, m.in. Mari­ny Abra­mo­vic i Ulay, Danie­la Arsha­ma, Jr, Ale­xa Kat­za, KAWS, Taka­shi Mura­ka­mi, Yoko Ono, Terry’ego Richard­so­na, Cin­dy Sher­man czy Andy’ego War­ho­la. Dwa­na­ście z tych dzieł powsta­ło spe­cjal­nie na potrze­bę wyda­rze­nia.

girl_paris_02
girl_paris_04
girl_paris_05
Co łączy z tym przed­się­wzię­ciem jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych współ­cze­śnie woka­li­stów, Phar­rel­la Wil­liam­sa? Po pierw­sze wysta­wa zosta­ła nazwa­na tak jak jego naj­now­szy album muzycz­ny GIRL, po dru­gie, czy może­my wyobra­zić sobie dzie­dzi­nę sztu­ki, w któ­rą Phar­rell  nie jest zaan­ga­żo­wa­ny (nie­daw­no pisa­li­śmy na temat jego autor­skiej kolek­cji butów dla Adi­da­sa)? Phar­rell Wil­liams nie zwal­nia tem­pa, a my z chę­cią będzie­my przy­glą­dać się jego kolej­nym ini­cja­ty­wom!

girl_paris_10
girl_paris_08
girl_paris_07
girl_paris_06

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy