Pharrell Williams dla Adidas Originals

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: completefashion.org

7-PHARRELL_ADIDAS_ORIGINALS_SPRING_2014

Impos­si­ble is nothing”. Tak brzmi mot­to naj­po­pu­lar­niej­sze­go na świe­cie dys­try­bu­to­ra odzie­ży spor­to­wej – mar­ki Adi­das – i to udo­wod­ni­li jej przed­sta­wi­cie­le, ogła­sza­jąc zupeł­nie nową kola­bo­ra­cję. Jesz­cze w tym roku w skle­pach Adi­da­sa uka­że się kolek­cja zapro­jek­to­wa­na we współ­pra­cy z topo­wym woka­li­stą Phar­rel­lem Wil­liam­sem. Oka­za­ło się bowiem, że arty­sta ma wła­sną fir­mę włó­kien­ni­czą Bio­nic Yarn, w któ­rej tka­ni­ny pro­du­ku­je się z pla­sti­ko­wych bute­lek pocho­dzą­cych z recy­klin­gu.

Pharrell-Williams-in-Adid-016

Połą­cze­nie mody z eko­lo­gią jest zgod­ne z zało­że­nia­mi, któ­ry­mi kie­ru­ją się obie współ­pra­cu­ją­ce stro­ny. Dyrek­to­rzy Adi­da­sa zacie­ra­ją ręce na współ­pra­cę z iko­ną popkul­tu­ry, a sam arty­sta wyzna­je, że wła­ści­wie wycho­wał się na dre­sach Adi­da­sa.

Phar­rell Wil­liams ma na swo­im kon­cie nagro­dę Gram­my oraz nomi­na­cję do Osca­rów. Jeśli w pro­jek­to­wa­niu wyka­że się podob­ną ener­gią do tej, któ­rą dzie­li się na sce­nie, może to być dla Adi­da­sa naj­lep­sza kola­bo­ra­cja ostat­nich sezo­nów.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy